6. International Relations [1955] [chapter]

Hubertus Buchstein, Klaus-Gert Lutterbeck
2011 Ernst Fraenkel - Gesammelte Schriften  
This thesis views the impact of Millennium Development Goals in the development of Nigeria. MDGs are a set of eight goals adopted by the countries of the world with the aim of developing all nations most especially in putting the human face of development into spotlight. MDGs is been assessed in Nigeria, viewing the strategies put in place to reach these goals with the successes and hindrances to the attainment of the goals been analyzed. Although the country is said to be the giant of Africa,
more » ... e giant of Africa, but in terms of development and level of advancement, the country can be described as a crippled giant. Since Independence, Nigeria has adopted quite a number of policies, both internally and externally, to improve and put the state on the paths of development, but it is sad to say that with all indicators and indications, the policies have not been able to move the country forward. With an international policy like MDGs, significant changes have been recorded all over the world, although some regions having the prospects of been able to meet the eight millennium goals by 2015, others like the developing and underdeveloped regions still have a long way to go in reaching the targets. In short, the 2015 aim is unrealizable for them. iv Many of the policies adopted by the country Nigeria, the internal policies have not been able to move the country to a desirable level of development, but with the international policy or external policy of the MDGs, significant changes have been recorded as shown in this work which makes me come to a conclusion, that exogenous factors are the basic determinants of Nigeria's development so far. ÖZ Bu tez Nijerya' da ki kalkınmayı hedefleyen faktörleri incelemektedir. Kalkınmayı sağlayan iki farklı yaklaşımdan söz edilebilir, bunlardan biri iç faktörler öteki ise dış faktörleri vurgulamaktadır. Bu tez Nijerya' da ki Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Deneyimini amçlayan dış faktörlerin önemini ve etkisini göstermektedir. Her ne kadar da ülkenin, Afrika' nın devi olduğu söylense de, kalkınma ve gelişme açısından, Nijerya sakat dev olarak tanımlanabilir. Bağımsızlıktan beri, Niyerya' da hem içte hem de dışta olmak üzere devleti geliştirmeyi ve iyileştirmeyi amaçlayan farklı politikalar uygulanmıştır. Fakat, üzülerek söylemek gerekir ki , tüm göstergeler ışığında, uygulanan hiçbir polıtikanın ülkeyi ileriye götürmediği ortadadır. MDG gibi uluslararası politikaların, tüm dünya üzerinde önemli değişikliklere sebep olduğu kayıtlara geçmiştir. Bazı bölgelerin 8 Binyıl amaçlarına 2015 e kadar ulaşmayı hedeflemelerine rağmen, öteki gelişmekte olan ve gelişmemiş bölgelerin hedeflerine ulaşmak için çok yol katetmeleri gerekmektedir. Kısacası 2015 yılını amaçlamak onlar için ulaşılmaz görünmektedir. Nijerya tarafından uygulanan birçok politikanın, özellikle içte uygulanan politikaların ülkeyi istenilen gelişmişlik düzeyine taşımadığı görülmektedir. Fakat söz edilen iki uluslararası politika ya da diş politikaların, bu çalışmanın da gösterdiği gibi, ülke üzerinde önemli değişikliklere yol açtığı kaydedilmiştir. Bu değişiklikler, Nijerya' nın vi kalkınmasında dış faktörlerin şu ana kadar temel belirleyici unsurlar olduğu sonucunu doğurmaktadır.
doi:10.5771/9783845228228-157 fatcat:oqktvwcr5bbg7hhyaq5ryci7li