EESTI NÕUKOGUDEAEGSE KULTUURI TÄHENDUSVÄLJADEST HILISSTALINISMIAEGSE DŽÄSSIAJALOO NÄITEL

Heli Reimann
2016 unpublished
Artiklis on arutletud hilisstalinismiaegse džässikultuuri tähenduse üle. Artikli argumendiks on, et Nõukogude Eesti džässikultuuri tähendus avaldub kolme teguri-nõukoguliku riigivõimu, džässi-kultuuri traditsiooni ja muusikute tegevuse-koostoime tulemusel. Iga elementi eraldi käsitledes ja arutluste käigus neid empiiriliste näidetega illustreerides on jõutud järeldusele, et olulisimad aspektid hilisstalinismiaegse džässikultuuri tähenduse mõistmisel on kultuuri ja riigivõimu vahelise suhte
more » ... vahelise suhte dünaamilisus, džässi kultuurilise praktika kohanemisvõimelisus ning muusikute võime nõukogude riigivõimu tingimustes "läbi ajada" ja ennast aktualiseerida. SISSEJUHATUS Nii avalikus diskursuses kui ka kõneaktides kaldutakse nõukogudeaegse kul-tuuri üle arutledes sageli kasutama kõnelemisviisi, kus räägitakse kultuuri täie-likust allutatusest võimule, kultuuriloojate tegevusvabaduse piiratusest ja rangest ideoloogilisest kontrollist. Ka nõukogudeaegset džässi vaadeldakse tihti võimu domineerimise printsiibist lähtuvalt, mille kohaselt oli džäss nõukogude ajal kee-latud ja sellega tegelejad olid seotud vastupanukultuuriga. 1 Nõukogude ajaloo uurimisele viidates võib antud mõtteviisi käsitleda omasena 1950. ja 1960. aastatel domineerinud totalitaristlikule faasile, mis keskendus ideoloogiale, poliitikale ning riigile. Indiviid oli selle vaatenurga kohaselt allutatud totalitaarsele võimule ja avaldas sellele passiivset vastupanu. 2 Seega võime "kangelasliku" džässi ja repres-siivse nõukogude võimu vastandamist käsitleda kui lihtsustatud külma sõja aegse ideologiseeritud binaarse mõtteviisi jäänukit.
fatcat:6xcvvzgrkrdkbn2mg5jtovjium