Impacts of climate change on wind erosion in southern Africa between 1991 and 2015 [post]

chaonan Zhao, Hanbing Zhang, Man Wang, Hong Jiang, Jian Peng, Yanglin Wang
2020 unpublished
doi:10.22541/au.160097920.05994097 fatcat:ye6344hhkva4vilits35wylcem