Geleji Katona István személyisége levelei alapján [book]

Géza Nagy
1940 Erdélyi Tudományos Füzetek   unpublished
Geleji Katona István személyisége levelei alapján. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcselet-, Nyelv-és Történettudományi Szakosztályában 1940. február 8-án tartott előadás. A nagy literátor püspök személyisége évszázadok folyamán a legkülönbözőbb megítélésekben részesült. Érdekes, hogy az első magasztalója nagy ellenlábasa, Pázmány Péter volt, aki az ifjú Kemény János előtt nagy dicsérettel emlékezik meg róla. 1 Első ócsárlója pedig udvari paptársa, Medgyesi Pál, aki őt "maga kellető, magát
more » ... llető, magát szentnek, fegyhetetlennek tartó" embernek mondja. 2 Egypár évtizeddel később már külföldi professzorok is nyilvánítják véleményüket felőle. Basirius, volt gyulafehérvári rektor, feljegyzéseiben úgy emlegeti, mint igen tekintélyes és tudós férfit. 3 Maresius Sámuel groningeni professzor ellenben, mint a puritánizmus barátja, kötelességéről megfeledkezett, tudatlan és tapasztalatlan püspöknek tekinti. 4 Csak természetes, hogy egy évszázad múlva Bod Péter úgy rajzolja, mint fáradhatatlan, nagylelkű, munkás püspököt, aki holta után mind sok időkig tartó szép munkáiban s mind sok jó cselekedeteiben áldott emlékezetet hagyott. 5 Ekkor valahogy eltűnik személyiségének varázsa a szellemi élet vezetői elől. A felvilágosodás és a szabadelvűség nem kedvez a konzervatív jellemű Geleji iránti érdeklődésnek, értékei megbecsülésének. A mult század közepén még híres egyházi kánonait is -Fáy András példájáraelavultaknak tartották. S mikor személyisége ismét visszanyeri fényét, akkor már elsősorban mint nyelvészt ünneplik. Toldy Ferenctől egészen napjainkig mindenik irodalomtörténész több-kevesebb megértéssel foglalkozik vele. Olyan tekintélyes tudósok, mint Imre Sándor és Jancsó Benedek, kiadós tanulmányokat írnak róla. 6 Az első kitűnő lelkésznek, egyházkormányzónak, kora legelső magyar protestáns tudósának nevezi őt, akinek jellemét csak türelmetlensége homályosítja el, 1 önéletírása.
doi:10.36240/etf-115 fatcat:j25zdv76fbecpabwqpuw7hpara