ATTITUDES OF PhD STUDENTS TOWARDS QUALITATIVE RESEARCH METHODS IN MEDICINE СТАВОВИ СТУДЕНАТА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ПРЕМА КВАЛИТАТИВНИМ МЕТОДАМА ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ

Slobodan Janković, Višnja Banjac, Sanja Daišević, Milica Dajić, Dragan Dronjak, Milena Jovanović, Iva Karajović, Marija Kovačević, Neda Novaković, Miloš Obradović, Milica Pantović, Vladimir Pavković (+3 others)
unpublished
Although qualitative research methods are increasingly used in medicine, PhD students in biomedical fields rarely choose these methods for their theses. In a two-session, unstructured meeting of professor and his 2 nd year PhD students in the field of medicine the issue of using qualitative research methods for PhD thesis was openly discussed, and notes from the discussion were semantically analyzed. The students all agreed that they would not choose a qualitative research method for their PhD
more » ... thod for their PhD thesis, because they believed that qualitative research is more prone to bias, less reliable than quantitative research and with fewer chances to be accepted by the scientific community. If qualitative research methods are to be more utilized by PhD students of medicine in the future, much should be done on education of PhD students and on promotion of these methods among the academic staff. САЖЕТАК Мада се квалитативне методе истражи-вања све висе користе у медицини, студент докторских студија на биомедицинским фа-култетима се ретко одлучују за такве методе у изради својих теза. На два неструктурирана састанка професора и студената друге године докторских студија из области медицине ра-зговарано је о коришћењу квалитативниих метода истраживања у изради докторских ди-сертација, при чему су забелешке са састанака семантички анализиране. Студенти су се сагласили да не би изабрали квалитативни метод истраживања за своју тезу, јер сматрају да је квалитативно истраживање подложније појави систематске грешке, да је мање поу-здано од квантитативог истраживања и да је мања вероватноћа да ће резултате таквог истраживања прихватити научна заједница.
fatcat:fh7lv7lr2ngkjcycrnwmzvuv2u