Orijinal Araflt›rma Original Investigation The Prevalance of Diabetes in Psoriatic Patients Versus the Prevalance of Psoriasis in Diabetic Patients

Hastalarda Psoriasisli, Görülme Diyabet, Karfl›l›k S›kl›¤›na, Hastalarda Diyabetli, Görülme Psoriasis, S›kl›¤›, Nahide Onsun, Özlem Su, Zahide Erifl, Mihriban Davuto¤lu, Filiz Cebeci, Mustafa Fienocak (+12 others)
2009 unpublished
Özet Amaç: Psoriasis ile diyabet birlikteli¤i öteden beri kabul edilmesine karfl›n salt psoriasis diyabet iliflkisini araflt›ran çok az say›da ça-l›flma bulunmaktad›r. Amac›m›z psoriasisli hastalarda diyabetes mellitus, diyabetes mellituslu hastalarda psorasis s›kl›¤›n› de¤erlendirmek ve karfl›laflt›rmak; ayn› zamanda psorasisin diyabetes mellitusa predispozisyon yarat›p yaratmad›¤›n› araflt›rmakt›. Gereç ve Yöntem: Dört yüz on sekiz psoriasis hastas› ile yüz elli dört diyabet hastas›
more » ... t hastas› çal›flmaya al›nd›. Hastalar çal›flma hakk›nda bilgilendirilip onam formlar› imzalat›ld›. Psoriasisli hastalarda açl›k kan flekeri (AKfi), glikolize hemoglobin (HbA1C) ve oral glukoz tolerans testi (OGTT) ölçümleri yap›ld› ve diyabet poliklini¤i ile konsülte edildi. Diyabet hastalar›nda ise öykü, dermatolojik muayene ve gerekli durumda deri biyopsisi ile psoriasis taramas› yap›ld›. Bulgular: Psoriasisli hastalarda %9,3 oran›nda diyabete rastlanmas›na karfl›l›k diyabeti olanlarda %1,3 oran›nda psoriasis görüldü. Psoriasisli hastalarda diyabet görülme s›kl›¤›, diyabetli hastalarda psoriasis görülme s›kl›¤›na göre anlaml› olarak yüksek bulundu (OR: 7,82, Cl: 1,86-32,79, p=0,001). Hasta gruplar› aras›nda yafl ve cinsiyet farkl›l›klar› düzeltildikten sonra psoriasisli hastalarda diyabet görülme oran›, diyabetli hastalarda psoriasis görülme oran›na göre anlaml› olarak yüksek saptand› (OR: 18,35, p<0,01). Diyabeti olmayan psoriasis grubu ile diyabeti olan psoriasis grubunun ortalama hastal›k süreleri ve PAfi‹ (psorasis alan fliddet indeksi) or-talamalar› aras›nda anlaml› bir fark bulunmad› (p>0,05). Sonuç: Sonuçlar›m›z psoriasisli hastalarda diyabet riskinin artt›¤›n› gösterdi. Kronik inflamasyon insülin iliflkisinin tip 2 diyabet geliflimine zemin haz›rlad›¤› düflünülebilir.Ancak hastalar›n kulland›¤› tedavilerin özellikle potent steroidlerin tabloyu etkileyip etkile-medi¤i konusunda yorum yapmak oldukça zor görünmektedir. Sebep ne olursa olsun psoriasisli hastalar tip 2 diyabet ve di¤er metabolik bozukluklar yönünden yak›ndan izlenmelidir. (Türkderm 2010; 44: 12-4)
fatcat:f7icxlmzoffyhouvawoqljadgm