Evaluating Multivariable Statistical Methods for Downscaling Nighttime Land Surface Temperature in Urban Areas

Pengcheng Qi, Yan Cui, Haijun Zhang, Shixiong Hu, Lunguang Yao, B. Larry Li
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3021034 fatcat:ldctqaabnzhtpfi23swt3rjpdq