Darbo rinkos segregacija pagal lytį ar lyčių vaidmenų detradicionalizacija?

Natalija Mažeikienė, Agnė Dorelaitienė
2012 Acta Paedagogica Vilnensia  
Profesorė socialinių mokslų (edukologijos) daktarė Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedra K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas Tel. +370 37 327 967 El. paštas: n.mazeikiene@adm.vdu.lt Straipsnyje diskutuojama, kaip socialinio konstravimo procese per lyčių socializaciją, habituaciją ir nematomojo, paslėptojo ugdymo programą sukuriamos horizontalios profesinių sričių segregaci jos prielaidos: moterys dominuoja pagal skaičių švietimo sistemoje, socialinio darbo, slaugos, pas laugų
more » ... rityje; vyrai -pramonės, technologijų, vadovavimo srityse. Aptariamas socialinių darbuo tojų vyrų, dirbančių tradiciškai moteriška laikomoje socialinio darbo srityje, edukacinės patirties ir profesinio identiteto formavimosi atvejis. Biografinio tyrimo metodu atskleidžiama asmeninių naratyvų ir socialinių struktūrų kuriamų dominuojančių diskursų sąveika. Pagrindiniai žodžiai: darbo pasidalijimas pagal lytį, vertikali ir horizontali darbo rinkos segre gacija, habitus, lyčių socializacija, habituacija, biografinis metodas, hegemoninis vyriškumas.
doi:10.15388/actpaed.2012.29.1184 fatcat:xllkwuf7dnc2bicywcpxsquwci