NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ GALECTIN-3 MÁU BẰNG SPIRONOLACTON Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM

Trần Kim Sơn, Ngô Hoàng Toàn, Lại Trung Tín, Đoàn Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Trung Kiên
2022 Y học Việt Nam  
Mục tiêu: Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá kết quả kiểm soát nồng độ galectin-3 máu bằng spironolactone ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 122 bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm nhập viện bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ từ năm 2018-2019. Kết quả: Trong 122 bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm, nữ giới chiếm ưu thế hơn nam giới với tỷ lệ lần lượt là 55,7% và 44,3%. Nhóm suy tim 50-69 tuổi chiếm tỷ lệ cao
more » ... hất 59,83%, nhóm 31-49 tuổi chiếm tỷ lệ thấp nhất 5,74%. Tỷ lệ tăng galectin-3 máu là 88,52%. Sau điều trị bằng spironolactone, nồng độ galectin-3 giảm so với trước điều trị theo 3 mức độ THA, theo 3 mức độ suy tim (sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p< 0,01), sau 12 tuần điều trị spironolactone, galectin-3 giảm nhiều nhất 29,05% với liều lượng spironolactone 50mg so với spironolactone 25mg (6,89%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,01). Kết luận: Tỷ lệ tăng galectin-3 máu ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm cao và nồng độ galectin-3 máu giảm rõ rệt sau 12 tuần điều trị bằng spironolacton.
doi:10.51298/vmj.v516i2.3068 fatcat:xgq36gfc5jcvhjsb4wapph3ylu