HEKúMLERúN ASTMA KONUSUNDA BúLGú VE YAKLAûIMLARI

Sibel Özkurt, Fatma Fúûekçú, Remzi Altin, Beyza Akdaø, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göùüs Hastalıkları, Anabilim Dalı, Denúzlú, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anabilim Dalı (+6 others)
2000 Solunum   unpublished
ÖZET Bronü astmalı hasta ile karüılaüma durumu olan hekimlerin astma konusundaki bilgi ve yaklaüımlarını deùerlendirmek amacıyla Haziran 998'de 90 hekime 2 sorudan ibaret anket formu uyguladık. 63 pratisyen, 2 iç hastalıkları, 0 göùüs hastalıkları ve 5 çocuk hastalıkları hekimi anketi cevapladı. Hekimlerin büyük çoùunluùu (%35.6) hastalarına 6-0 dakika, küçük bir grubu (%7.8) da 20 dakikadan fazla zaman ayırıyordu. Hekimlerin %34.4'ü hastalarının %0'dan azının düzenli kontrole geldiùini
more » ... e geldiùini belirtti. Hastalara ayrılan zaman ile düzenli kontrole gelme arasında pozitif bir korelasyon olduùu görüldü (r=0.372, p<0.00). Uzun süreli kronik astma tedavisinde hekimler en fazla %8. oranıyla inhale beta-2 agonistleri kullanıyorlardı, inhale kortikosteroid kullananlar ise %60 oranındaydı. Astmanın akut atak tedavisinde hekimlerin %6.'i peroral veya intravenöz kortikosteroid, %60'ı intravenöz teofilin, ancak %52.2'si beta-2 agonistleri tercih ediyordu. 996 yılında Toraks Derneùi Astma Çalıüma Grubu tarafından hazırlanan Bronü Astması Tanı ve Tedavi Rehberi hekimlerin ancak %9'una ulaümıütı. Hekimlere astma ile ilgili daha yaygın eùitim programlarının uygulanmasıyla, bu hastalıùa yaklaüım konusunda istenilen düzeyin elde edilebileceùini umuyoruz. Anahtar kelimeler: Astma, hekimler, bilgi, yaklaüım. SUMMARY KNOWLEDGES AND APPROACHES OF PHYSICIANS ON ASTHMA To evaluate the knowledge and approaches of physicians on asthma, who may encounter with bronchial asthma patients, we took a poll of 2 questions to 90 physicians in June 998. 63 general practitioners, 2 internists, 0 chest disease specialist and 5 pediatricians answered the poll. The duration rezerved for one patient examination was 6-0 mins by majority of physicians(35.6%) but more than 20 mins by minority (7.8%). 34.4% of the physician said that less than 0% of their patients came to regular controls. It was realized that there was a positive correlation between one patient exam duration and coming to regular control (r=0.372, p<0.00). For long term treatment of chronic asthma, physician gave to the patients most frequently inhaled beta-2 agonist (8.%) but inhaled corticosteroids less frequently (60 %). Of physicians, 6. %, 60 % and 52.2 % prefered peroral or intravenous corticosteroids, intravenous theophylline and beta-2 agonist, respectively, for treatment of acute asthma crisis. The guideline of Bronchial Asthma Diagnosis and Treatment, prepared by Thoracic Society Asthma Study Group in 996, was available by 9 % of physicians. We hope that the expected approach level to asthma patients may be obtained by applying more common education programs related to asthma for physicians. GúRúû Çocuklarda ve eriükinlerde en sık görülen hastalıklardan biri olan astma hava yollarının kronik inflamatuar bir hastalıùıdır. Dünyanın her bölgesinde ve her yaüta görülebilir. Prevalansı çocuklarda yaklaüık %5-5, eriükinlerde ise %5-0 arasındadır. Son 0 yılda dünyada hemen her ülkede prevalans ve mortalitede artıü gözlenmektedir; ülkemizde de buna paralel sonuçlar mevcuttur (,2). Göùüs Hastalıkları baüta olmak üzere iç hastalıkları, çocuk hastalıkları uzmanları ve pratisyen hekimler astmalı hastalar ile karüılaümaktadır. Hekimler kendilerine yönelik eùitim programlarının yetersizliùi ve yoùun çalıüma koüulları nedeniyle yeni geliümeleri izlemekte zorlanmaktadırlar (3). Prevalansı giderek artıü gösteren bazı durumlarda ölüme dahi sebebiyet verebilen astma ile ilgili olarak ilimizde bu hastalık ile karüılaüma durumu olan
fatcat:6olpeudas5aildr2jurjzrfkwy