Ανάπτυξη και διαταραχές του αφηγηματικού λόγου στην προσχολική ηλικία

Αγγελική Δημητρίου Παππή
2018
Η αφηγηματική ανάπτυξη του ατόμου ξεκινά από την προσχολική ηλικία όπου διαμορφώνεται και τελικά αποκτάται η ικανότητα του να χρησιμοποιεί συντακτικούς και γραμματικούς κανόνες οι οποίοι περιβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις οι οποίες συνενώνονται ώστε να δημιουργήσουν μια συνεκτική αφήγηση. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα στη γλώσσα και την ομιλία αναπτύσσουν τις αφηγηματικές τους ικανότητες με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τους συνομηλίκους τους της τυπικής ανάπτυξης
more » ... ω προβλημάτων στην επεξεργασία ακουστικών σημάτων, φωνολογικών, λεξικολογικών, γραμματικών και προβλημάτων στη μνήμη. Η παρούσα εργασία επιχειρεί μέσω επισκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας να διερευνήσει πόσο και πως η παρουσία γλωσσικών διαταραχών μπορεί να επηρεάσει την αφηγηματική ανάπτυξη και τελικά ικανότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας και να αποτυπώσει τα στοιχεία εκείνα τα οποία συνεπικουρούν στην μειωμένη ικανότητα αφήγησης από μέρους τους. Η μελέτη της βιβλιογραφίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με γλωσσικές διαταραχές παρουσιάζουν σημαντικό έλλειμμα στην αφηγηματική τους ικανότητα, γεγονός που μπορεί να επιδράσει ιδιαίτερα αρνητικά τη σχολική επιτυχία αλλά και την ενήλικη ζωή τους. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αποτυπώνονται οι παράγοντες προσδιορισμού της αφηγηματικής ανάπτυξης και στο δεύτερο παρουσιάζεται η φύση των προβλημάτων γλώσσας και ομιλίας στην προσχολική ηλικία καθώς και η επιπτώσεις τους. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρείται η σύνδεση των ελλειμμάτων στον αφηγηματικό λόγο, των γλωσσικών αδυναμιών και των αναπτυξιακών διαταραχών, ενώ η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερασμάτων
doi:10.26262/heal.auth.ir.302621 fatcat:k36c3a6nofhz5hz3rjymlkncsa