Neuroendocrine differentiation as a survival prognostic factor in advanced non-small cell lung cancer

Marina Petrovic, Ilija Tomic, Srbislav Ilic
2007 Vojnosanitetski Pregled  
Klinički centar Kragujevac, *Centar za plućne bolesti, Kragujevac; Vojnomedicinska akademija, † Klinika za plućne bolesti, ‡ Centar za patologiju i sudsku medicinu, Beograd Apstrakt Uvod/Cilj. Neuroendokrini tumori pluća čine histološki heterogenu grupu karcinoma, sa različitom kliničkom agresivnošću. Kod nesitnoćelijskih karcinoma pluća (NSCLC) neuroendokrina diferencijacija postoji kod 10−30% slučajeva. Cilj ovog rada bio je da se utvrdi učestalost neuroendokrine diferencijacije kod
more » ... acije kod uznapredovalog nesitnoćelijskog karcinoma pluća (NSCLC) i odredi njen uticaj na dužinu preživljavanja lečenih bolesnika. Metode. Ispitivanjem je bilo obuhvaćeno 158 bolesnika (74% muškaraca, 26% žena), sa patohistološki verifikovanim NSCLC. U terapijskom postupku primenjena je kombinovana hemio-zračna terapija u III stadijumu (bez izliva) ili samo hemioterapija u III/IV stadijumu (sa izlivom). Hemioterapija je sprovođena do progresije bolesti, a najviše 6 ciklusa. Kada je u III stadijumu (bez izliva) utvrđena progresija, lečenje je nastavljeno zračnom terapijom. Ekspresija neuron-specifične enolaze (NSE), hromogranina A i sinaptofizina određivana je u tkivnim uzorcima, imunohistohemijskom analizom korišćenjem mišjih monoklonskih antitela firme DAKO, Denmark. Preživljavanje bolesnika praćeno je u jednogodišnjem i dvogodišnjem periodu. Rezultati. Neuroendokrina diferencijacija NSCLC bila je utvrđena kod 53 (34%) bolesnika, češće kod krupnoćelijskog 6/9 (66,7 %) i adenokarcinoma 20/50 (40%). Ekspresija NSE ustanovljena je kod 45 (28,5%), hromogranina A kod 34 (21,5%) i sinaptofizina kod 33 (20,1%) bolesnika. Jednogodišnje preživljavanje bolesnika bilo je 39%, a dvogodišnje 17%. Kod bolesnika sa pozitivnom neuroendokrinom ekspresijom srednje vreme preživljavanja bilo je 15,6 meseci (bez ekspresije 10,8), jednogodišnje preživljavajne 62% (bez ekspresije 27%) (p < 0,001), a dvogodišnje preživljavanje 30% (p = 0,000). Jednogodišnje preživljavanje bilo je veće kod ekspresije NSE i hromogranina A (p < 0,001). Ekspresija sinapatofizina nije bila od značaja za preživljavanje (p > 0,05). Zaključak. Neuroendokrina diferencijacija postoji kod približno 1/3 uznapredovalog NSCLC. Vreme preživljavanja lečenih bolesnika je veće kada postoji ekspresija neuronspecifične enolaze i hromogranina A. Ključne reči: pluća, nesitnoćelijski karcinom; neurosekretorni sistem; preživljavnje, stepen; lečenje, kombinovano; fosfopiruvat hidrataza; hromogranin A; sinaptofizin. Abstract
doi:10.2298/vsp0708525p pmid:17874719 fatcat:ojuke3xo7razrlsr7fhkb5cdne