CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ASPEKTÓW SPOSOBU YWIENIA PACJENTÓW Z CHOROBAMI UKŁADU KRENIA NA PODSTAWIE PREFERENCJI POKARMOWYCH

Ywno Nauka, Halina Król, Alina Staniek, Zbigniew Przybylska, Danuta Krejpcio, Olejnik
Technologia. Jako   unpublished
S t r e s z c z e n i e Celem niniejszej pracy była ocena wybranych elementów sposobu ywienia 200 pacjentów, hospitalizowanych z powodu chorób układu krenia i naczy krwiononych, na podstawie informacji uzyskanych w trakcie przeprowadzania bada ankietowych. Ankieta dotyczyła preferencji doboru ywnoci oraz metod obróbki technologicznej stosowanych na co dzie w gospodarstwach domowych respondentów. Wikszo respondentów stosowała niewskazane metody technologiczne sporzdzania potraw tj. smaenie na
more » ... w tj. smaenie na tłuszczu, pieczenie czy grillowanie. Wybierajc produkty tłuszczowe uywane do smaenia, 60% respondentów deklarowało stosowanie zalecanych tłuszczów, pozostałe 40% wybierało tłuszcze przeciwwskazane tj. margaryny. Zdecydowana wikszo respondentów sporód mis wybierała te o niskiej zawartoci tłuszczu. Ogólnie ankietowanych cechowała deklarowana dua czstotliwo spoycia misa i jego przetworów, a tylko małe lub okazjonalne spoycie ryb. Okrelono preferencje badanych odnonie sposobów konsumpcji owoców i warzyw. Ponad połowa respondentów spoywała owoce surowe, 25,5% w formie czciowo przetworzonej, a 19% w formie wysoko przetworzonej. Podobny odsetek badanych deklarowało spoywanie warzyw w postaci surowej (45,5%) oraz warzyw gotowanych (45%). Tylko 10% sporód badanych spoywało warzywa w formie czciowo przetworzonej. Ankietowani deklarowali due spoycie pieczywa mieszanego oraz wysoko przetworzonego, a małe razowego. Podsumowujc naley stwierdzi, e preferencje respondentów dotyczce wybieranych produktów i spoywanych potraw nie były zgodne z zasadami racjonalnego ywienia i mogły zwiksza ryzyko niekorzystnych zmian w stanie zdrowia ankietowanych. Słowa kluczowe: choroby układu krenia, zwyczaje ywieniowe, preferencje Mgr in. E. Król, mgr in. H. Staniek, mgr in. A. Przybylska, dr hab. Z. Krejpcio, dr D. Olejnik, Katedra Higieny ywienia Człowieka, Wydz. Nauk o ywnoci i ywieniu, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego,
fatcat:glogbaj5sjc5ra2p3g7x6qwg3y