Lucyna Kopciewicz Mirosław Patalon

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański
FORUM OŚWIATOWE   unpublished
NAUCZANIE O BOGU JAKO SOCJALIZACYJNY TRENING NIERÓWNOŚCI PŁCI WproWadzenie Jedną z podstawowych cech języka teologicznego jest jego antropomorficz-ność. O Bogu wyrażamy się używając znanych nam z ludzkiego doświadcze-nia metafor i symboli. Inaczej mówić nie sposób. Pozbywając się odwołań do znanego ludziom świata, pozostanie jedynie (a może aż!) milczenie w obliczu tajemnicy tego, co nieuwarunkowane 1. Homo religiosus milczeć jednak nie chce. Spuścizną szeroko rozumianego doświadczenia
more » ... go człowieka jest nie tyl-ko mistyczne uniesienie, są nimi również wyrazy kultury duchowej i materialnej, do których zaliczają się także zdania o charakterze dogmatycznym i liturgicznym, będące z kolei ośrodkiem procesów socjalizacyjnych. Wypowiedzi o Bogu pełnią tu szczególnie ważną rolę, są one bowiem centrum całego sytemu religijnego, de-cydując o jego charakterze i strukturze społeczności wyznawców. Sposób, w jaki nauczono ludzi myśleć o Bogu, wpływa bezpośrednio na życie wspólnotowe i jednostkowe 2. Mając to na uwadze, warto przyjrzeć się językowi religijnemu w kontekście płci, a co za tym idzie, przeanalizować związaną z nim społeczną 1 Zob. P. Tillich, Pytanie o Nieuwarunkowane. Pisma z filozofii religii, Kraków 1994. Zob. również P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, Warszawa 1989. 2 Zob. E. Durkheim, Moral Education. A Study in the Theory and Application of the Sociology of Education, New York 1973.
fatcat:2vukyy4uanf6jjgljtmzepgfyu