Bieguny wzrostu Podkarpacia w kontekście czterech sił konkurencyjności oraz strategii rozwoju województwa
The growth poles in Podkarpackie Voivodeship in the context of the four forces of competitiveness and the regional development strategy

Michał Bil, Uniwersytet Warszawski, Wojciech Dziemianowicz, Uniwersytet Warszawski
2018 STUDIA MIEJSKIE  
ABSTRAKT: W artykule autorzy analizują zapisy dokumentów strategicznych oraz wyniki prowadzonych badań ewaluacyjnych dotyczących miast w województwie podkarpackim, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków uznanych za bieguny wzrostu. Ich sytuacja obecna oraz perspektywy rozwojowe odniesione zostają do koncepcji czterech sił konkurencyjności (zasobów wewnętrznych, popytu zewnętrznego, dominacji, sieci). Badania, na których oparto zasadniczą treść artykułu, przedstawiają sytuację kompleksowo
more » ... o w ujęciu statycznym, jak i dynamicznym, z uwzględnieniem trendów na przyszłość. Szczególne miejsce w opracowaniu zajmuje stolica regionu -Rzeszów (wraz z obszarem metropolitalnym) z tej racji, że w aktualnej Strategii rozwoju województwa jest to jedyny ośrodek, któremu poświęcono oddzielny priorytet. Także w przypadku pozostałych biegunów wzrostu autorzy starają się jednak wychwycić pewną ich specyfikę. SŁOWA KLUCZOWE: biegun wzrostu, konkurencyjność, miasto, ośrodek subregionalny, strategia rozwoju ABSTRACT: In the article the authors analyze the records of strategic documents and the results of conducted evaluation studies concerning cities in Podkarpackie Voivodeship, with a particular emphasis on centers considered to be the province's growth poles. Their present situation and development perspectives are referred to the concept of four competitiveness forces (internal resources, external demand, domination, networks). The studies on which the essence of the article is based, present the situation comprehensivelyboth in static and dynamic terms, taking into account future trends. The capital city of the region -Rzeszów (with the metropolitan area) has a special place in the study, as it is the only city to be given a separate priority in the current development strategy. In the case of the other growth poles, the authors also try to capture some of their specificities.
doi:10.25167/sm2018.029.05 fatcat:w6f2ee2bxfaunev46zbflltasi