A STUDY TO ANALYZE CERVICAL RIPENING FACTORS WITH SCRAPED ENDOCERVICAL CELLS
頸管擦過細胞を用いた頸管熟化に関与するmRNA発現の同定および定量に関する基礎的検討

Aguri KURIKI, Taro MORIMOTO, Makoto SUZUKI, Kiyotake ICHIZUKA, Yasushi SASAKI, Katsuhumi OTSUKI, Tomoko YUASA, Akihiko SEKIZAWA, Hiroshi SAITO, Takashi OKAI
2004 Journal of The Showa Medical Association  
doi:10.14930/jsma1939.64.310 fatcat:nckncq2c3nea3nptasqzo4ynbq