NORMY, STANDARDY, MODELE I ZALECENIA W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Karol Kreft
2010 Współczesna Gospodarka Contemporary Economy   unpublished
Streszczenie Informacja jest obszarem, który decydować może o potencjale i wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Wzrost wartości kapitału intelektualnego organizacji opierającej swoją działalność na informacji wymusza potrzebę stworzenia skutecznego sytemu zarządzania bezpieczeństwem. Przedsiębiorstwa coraz częściej tworzą systemy zarządzania bezpie-czeństwem informacji w oparciu o sprawdzone modele. W artykule przedstawiono głów-ne problemy zarządzenia bezpieczeństwem informacji. Opisano modele
more » ... ji. Opisano modele bezpieczeństwa i analizę ryzyka w zarządzeniu bezpieczeństwem informacji. Słowa kluczowe: informacja, sytem zarządzania bezpieczeństwem, analiza ryzyka, modele bezpieczeństwa Wstęp W dobie rozwoju technologii informacyjnych, globalizacji oraz konsolidacji najcenniejszą wartością w prowadzeniu działalności gospodarczej stała się informacja. Szybki rozwój nowych technologii informacyjnych i tempo wdrażania pionierskich rozwiązań w gospodarce opartej na wiedzy, przekłada się na powstawanie nowych globalnych zagrożeń istotnych z punktu widze-nia przedsiębiorstw wykorzystujących systemy informatyczne. Można zaryzykować stwierdzenie, że nie ma przedsiębiorstwa, które nie doświadczyło strat związanych z utratą ważnych informacji. Nieliczna grupa przedsiębiorstw rozumie wagę posiadanych informacji i opracowuje skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem.
fatcat:mugj5vuhsfh5tdzbwhlavadhma