Pancířníci (acari: Oribatida) nPr Stužica, bukOvSké vrchy, výchOdní SlOvenSkO

Josef Starý
2008 unpublished
Biologické centrum Akademie věd České republiky v. v. i., Ústav půdní biologie, Na sádkách 7, CZ-370 05, České Budějovice, Česká republika [jstary@upb.cas.cz] Starý J, 2008: Oribatid mites (acari: Oribatida) of the national reserve Stužica, bukovské vrchy Mts, eastern Slovakia. Folia faunistica Slovaca, 13 (5): 23-29. abstract: The oribatid mite communities composition of Nature Reserve Stužica, Bukovské vrchy Mts, Eastern Slovakia was studied. Altogether 82 ori-batid species belong to 54
more » ... belong to 54 genera and 29 families were found in material from 25 soil samples. The record of species Verachthonius laticeps (Strenzke, 1951) was new for the fauna of Slovakia and altogether 8 oribatid species were found in the NP Poloniny for the first time. Total number of oribatid species recorded from territory of Slovakia reaches 573 species. Rare species and important record from faunal point of view were discussed and characterized. Oribatid communities with different species composition were found in habitats like beech litter, mosses on trees and boulders and in decaying wood of stumps. In total 56 oribatid species were found in beech litter, 28 species in decaying wood and 41 species in mosses on trees and boulders. PCA ordination analysis shown faunal similarities between oribatid mite communities living in important old beech forests in Eastern and Western Carpathians as well as the Czech Massive. key words: Faunistics, Bukovské vrchy, Poloniny, Eastern Slovakia, beech forest , Stužica, soil oribatid mites. ÚvOd Bukovské vrchy, jak již samotný název pohoří na-povídá, jsou porostlé především různými typy kar-patských bučin s často dobře zachovalými zbytky původních bukových lesů pralesovitého charakte-ru. V NPR Stužica, ležícím v severovýchodním cípu Slovenska na hranici s Polskem a Ukrajinou, je za-chován významný komplex bukojedlového prale-sa s výrazně ekologicky diferencovanými fytocenó-zami východokarpatských lesů flyšového horského pásma. Bukové porosty se vyznačují všemi charak-teristickými rysy a vývojovými fázemi pralesa. Z území NP Poloniny je dosud známo 155 druhů pancířníků. První studuje pancířníky ve sledované oblasti Kunst (1968). Na celkem 3 lokalitách (Stu-žica, Nová Sedlica-Beskyd, Ulič) zjistil 14 druhů pancířníků. Starý (2006a) uvádí z mladého buko-vého lesa poblíž obce Runina 81 druhů pancířníků. Starý (in press) uvádí celkem 66 druhů pancířní-ků z PR Borošučiny, reprezentující fragment pra-lesovité bučiny vnitřní části Bukovských vrchů. Celkem 52 druhů bylo zjištěno v půdách a mecho-vých polštářích v PR Bahno reprezentující v oblas-ti vzácné přechodové vrchoviště. Výrazně odlišná fauna pancířníků byla zjištěna v PR Gazdoráň tvo-řené xerotermními lučními fytocenózami na fly-ši. Celkem zde bylo zjištěno 40 druhů pancířníků, mnohé z nich byly xerofilní a heliofilní preferující stanoviště bez stromového patra a listového opadu. Nejvyšší partie NP Poloniny na pohraničním hřebe-ni s Polskem s izolovanými plochami bezlesí a frag-menty horského lesa s nízkým porostem buku les-ního na horní hranici svého rozšíření byly studová-ny v PR Plaše kde bylo zjištěno 32 druhů a v NPR Ja-rabá skala, kde bylo zjištěno celkem 65 druhů pan-cířníků. Fauna pancířníků nejvýznamnějšího chráněného území v národním parku NPR Stužica byla studo-vána dosud jen fragmentárně. Kunst (1968) zjis-til výskyt druhu Oribella pectinata v zemním hníz-dě myšice Apodemus flavicolis. V mechových náros-23 © Faunima, Bratislava, 2008
fatcat:r2elv4fjffgmpf2ozr3t24rwha