DIRECTIONS OF PERFECTION OF LEGISLATION OF UKRAINE ABOUT PROTECTION OF RIGHTS ON THE PLANT VARIETY

Ye.F. Bobonych, Ukrainian Institute of Plant Variety Examination, A.L. Kovchi, O.M. Komorna, Ukrainian Institute of Plant Variety Examination, Ukrainian Institute of Plant Variety Examination
2019 Porìvnâlʹno-analìtične pravo  
кандидат юридичних наук, завідувач сектора судово-претензійної роботи відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин Українського інституту експертизи сортів рослин Ковчі А.Л., завідувач відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин Українського інституту експертизи сортів рослин Коморна О.М., старший науковий співробітник сектора договірної роботи відділу правового забезпечення та розробки
more » ... розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин Українського інституту експертизи сортів рослин У статті аналізуються питання вдосконалення чинної редакції Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» та інших нормативно-правових актів у сфері охорони прав на сорти рослин. Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що охорона права інтелектуальної власності на сорти рослин як об'єктів інтелектуальної (творчої) діяльності є одним із пріоритетів інтеграції України у світовий ринок у системі Світової організації торгівлі (СОТ) та в Європейський Союз (ЄС). Створення нових сортів рослин потребує значних витрат: знань, праці, матеріальних ресурсів, коштів і часу. Отримання майнових прав інтелектуальної власності на нові сорти рослин спрямоване на компенсацію селекціонерам витрат на створення сорту. Сорт рослин не може поширюватися на території України без державної реєстрації прав на нього. Крім цього, сорт рослин має пройти державне сортовипробування. Мета статті -огляд спірних та суперечливих положень Закону «Про охорону прав на сорти рослин», інших нормативно-правових актів у цій сфері, узгодження їх із нормами Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин (так звана Конвенція УПОВ), Регламенту Ради Європейського Союзу № 2100/94 про права на сорти рослин у Спільноті. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» є ключовим національним нормативно-правовим актом у зазначеній сфері, має окремі неточності та суперечності змістовного та техніко-юридичного характеру, що ускладнюють розуміння окремих його положень не лише фахівцям у галузі права інтелектуальної власності, а і селекціонерам, і це не сприяє розумінню селекціонерами змісту прав і обов'язків у цій сфері. У дослідженні пропонується нова редакція окремих положень Закону з метою його узгодження з міжнародними та європейськими стандартами в цій сфері. Зазначені пропозиції покликані стимулювати селекційну діяльність у рослинництві, що сприятиме створенню нових сортів із вищою врожайністю та якістю продукції порівняно з наявними сортами, захисту національного ринку від поширення сортів рослин, що несуть загрозу суспільним інтересам. Ключові слова: сорт, сорт рослин, новий сорт рослин, інтелектуальна власність, правове регулювання, селекційна діяльність.
doi:10.32782/2524-0390/2019.3.17 fatcat:ivxmylaoavbb5kipsjsbk5v77y