Life, Historical Novels and Litterary Personality of Ragıp Şevki Yeşim

Muharrem DAYANÇ
2011 Turkish Studies  
ÖZET Romancılık faaliyetlerini konularına göre sınıflandırdığımızda dikkati çeken en önemli roman türlerinden birisi de tarihî romancılıktır. Tarihî romancılık konusunda 1960'lı yıllarda ün kazanmıĢ önemli Ģahsiyetlerden birisi de Ragıp ġevki YeĢim'dir. Tarihî romana yönelmesinin arka plânında bu türü Türk okuyucusuna sevdirme düĢüncesi yatan YeĢim'in, eserlerinde, tarihî gerçeklere bağlı kalmaya özen göstermekle birlikte, bu gerçekliği zaman zaman hayal dünyasıyla da süslediği görülür. Yazarın
more » ... dikkati çeken bir baĢka önemli yanı ise üslûbunun akıcılığı ve dilindeki sadeliktir. ABSTRACT When we classify the novalism activities according to the subjects, historical novalism seems to be one of the most important novel kinds. One of the most famous figures of historcal novelism in 1960's is Ragıp ġevki YeĢim. He inclined to the historical novalism because he wanted to please this kind to the Turkish reader. Although he took pains being devoted to the historical facts in his works, he sometimes adorned this facts with his fancy world. Fluency in style and plainness in language are other important features of the author.
doi:10.7827/turkishstudies.2286 fatcat:h2rsrlenznbrlcawwiyocoquqe