Громадсько-державне управління закладом загальної середньої освіти: практичний аспект

Людмила Лузан
2020 Adaptive Management: Theory and Practice. Pedagogics  
Анотація: проаналізовано практичний досвід Комунального закладу «Пересічанський ліцей» Харківського району Харківської області щодо громадсько-державного управління в закладі загальної середньої освіти. Визначено сутність поняття «управління» та розглянуто компоненти управління: мета, об'єкт, предмет, продукт, етапи управлінської діяльності. Здійснено огляд наукових праць стосовно питання громадсько-державного управління в в закладі загальної середньої освіти. Закцентовано увагу на тому, що в
more » ... кладі загальної середньої освіти має право діяти батьківське самоврядування, метою якого є захист прав та інтересів учнів, організація їх дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених Законом «Про повну загальну середню освіту та статутом закладу освіти. Зазначено, що батьки мають повне право розглядати й приймати рішення щодо освітнього процесу, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування закладу освіти. Окреслено шляхи в комунікації всіх членів освітнього процесу: учнівського, педагогічного та батьківського колективів. Показано на прикладі освітнього закладу тісний взаємозв'язок, співпрацю, постійний діалог і взаємодію державного (адміністративного) і громадського суб'єктів управління, що надасть можливість створення ефективної системи спільної роботи сім'ї та освітнього закладу, що сприятиме розвиткові особистості дитини, формування в неї патріотизму, загальнолюдських цінностей, громадськості, умінню гармонійно жити. Закцентовано увагу на тому, що в час децентралізації, громадсько-державне управління має стати пріоритетним, активно впроваджуватися в освітянське життя, новоутворені громади мають добровільно вибудувати участь у реалізації освітньої політики, управлінні закладом освіти на засадах демократичних процедур самоуправління та співуправління, перейти від висування жорстоких вимог по відношенню до «підпорядкованих організацій» до горизонтальних управлінських структур у таких формах, як: піклувальні ради, ради закладів освіти, асоціації, шкільні фонди, громадські організації. Ключові слова: управління, компоненти управління, громадсько-державне управління, рівні державного управління, заклад загальної середньої освіти
doi:10.33296/2707-0255-10(19)-27 fatcat:a2kssbor3jfkbpxs34nhcikl5y