Big data and time series: A literature review paper
'Big data' i vremenske serije - literaturni pregled

Ajla Kirlić, Muhedin Hadžić
2017 Univerzitetska misao - casopis za nauku kulturu i umjetnost Novi Pazar  
Apstrakt Za ljude koji trebaju donositi važne odluke, ima dosta podataka koje treba rukovati. Ogromna količina podataka poznata pod nazivom veliki podaci označava velike skupove podataka koji imaju veliku brzinu i raznovrsnost, što ih čini teškim za korištenje nekih poznatih tehnika i alata. Glavna ideja rukovanja velikim podacima je pružiti dragocene uvide za donosioce odluka da donose vrijedne i precizne odluke. Najbolji način kako se baviti velikim podacima je korišćenje velike analize
more » ... ka, koja uključuje metodologiju vremenskih serija. Ovaj rad ima cilj da prođe kroz literaturu koja se odnosi na velike podatke, vremenske serije i različite metode analize velikih podataka koristeći rudarenje podataka. Ključne reči: big data, vremenske serije, rukovanje podacima, predviđanje Abstract For people who need to make important decisions, there are plenty of data to handle. An enormous amount of data known as Large Data denotes large datasets with high speed and versatility, making them difficult to use some of the known techniques and tools. The main idea of handling large data is to provide valuable insights for decision makers to make valuable and precise decisions. The best way to deal with large data is to use a large data analysis, which includes a time series methodology. This paper aims to go through the literature relating to large data, time series and various methods of analyzing large data using data mining.
doi:10.5937/univmis1716139k fatcat:5cydi7d5rjguxim2rtykyhli6m