Uwarunkowania Powstania I Funkcjonowania Torfowiska Przejściowego W Dolinie Wilczej Strugi W Zlewni Wdy = Determinant Factors Regarding The Development And Functioning Of Transition Peatland In The Wilcza Struga Valley Of The Wda Catchment Area

Danuta Szumińska
2015 Zenodo  
Szumińska Danuta. Uwarunkowania powstania i funkcjonowania torfowiska przejściowego w dolinie Wilczej Strugi w zlewni Wdy = Determinant factors regarding the development and functioning of transition peatland in the Wilcza Struga valley of the Wda catchment area. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):165-172. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.17489 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A165-172 https://pbn.nauka.gov.pl/works/559350
more » ... 281/zenodo.17489 Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive Deklaracja. Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie. Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r. The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014). © The Author (s) 2015; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the ori [...]
doi:10.5281/zenodo.17489 fatcat:ejrd7pshsvdvjba6ew6dspkvd4