Primer Enürezis Nokturnada Atopinin Yeri Role of Atopy in Primary Enuresis Nocturna

Adem Durmaz, Bircan Tanboğa, Kütahya Beyazıt, Aile Merkezi, Ankara Eğitim, Araştırma Hastanesi, Yenimahalle Polikliniği
2014 Ankara Medical Journal, Cilt   unpublished
Özet Amaç Çalışmamızda S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji polikliniğine başvuran enüretik çocuklarda, enürezis nokturnanın etiyolojisinde atopinin ilişkisini araştırmayı amaçladık. Materyal ve Metod: Bu çalışmada S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Polikliniğine gece işeme şikâyetiyle başvuran beş yaşından büyük 50 çocuk değerlendirilmiştir. Kontrol grubu olarak çeşitli nedenlerle Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine başvuran enürezis
more » ... ti olmayan benzer yaş grubundaki 25 çocuk alınmıştır. Bulgular Çalışma grubunu oluşturan 50 hastanın 29'u (% 58) erkek, 21'i (% 42) kız idi. Hastaların yaşı 7-15 yıldı (8,5±2,4 yıl). Yirmi beş çocuğu kapsayan kontrol grubununsa 15'i (% 60) erkek, 10'u (%25) kızdı. Yaşları 7-14 yıldı (10±1,9 yıl). Yaptığımız bu çalışmada yaş arttıkça enürezis sıklığı azalmakta olduğu saptandı. Çalışma grubunda aile öyküsü daha yüksek oranda (%70) saptandı, kontrol grubunda ise daha düşük oranda (%16) tespit edildi. Atopi ilişkisinin araştırılması için eozinofil sayısı, total immunglobulin E düzeyi ve deri testi iki grup arasında karşılaştırıldı. Deri testi yapılan 50 enüretik çocuğun 45'inde herhangi bir allerjen madde tespit edilememişken, beş çocukta allerjen saptandı. Bu çocukların ikisinde ev tozuna, birinde ağaca birinde depo akarına ve birinde de her üç maddeye karşı atopi tespit edilmiştir. Atopi tespit edilen PEN'sı olan çocuklarda ikinci bir deri testi ile gıda alerjisi var mı araştırıldı, herhangi bir gıda alerjisi saptanmadı. Kontrol grubunda ise herhangi bir allerjen madde tespit edilmedi. Sonuç Çalışmamızda kandaki spesifik IgE bakılmasından daha sensitif bir test olan deri testi uygulandığı halde istatiksel olarak anlamlı bir sonuç tespit edilmedi ve PEN etiyolojisinde atopinin etkisinin olmadığı düşünüldü Anahtar kelimeler İdrar kaçırma,etiyoloji, atopi Abstract Objective Our aim was to assess the association between enuresis nocturna and atopy in enuretic children who were referred to the Pediatric Nephrology Department of Ankara Training and Research Hospital. Material and Method: Fifty children older than 5 years with nocturnal enuresis who were referred to the Pediatric Nephrology Department of Ankara Training and Research Hospital of Ministry of Health, were assessed in this study. Twenty-five children who were referred to the outpatient clinics of the same department without enuresis were included as the control group. Results Of the 50 children in the study group 29 (58%) were boys and 21 (42%) were girls. The age of the patients was ranging between 7-15 (8,5±2,4 years).Of the 25 children in the control group, 15 (60%) were boys and 10 (25%) were girls. The age of the patients in the control group was ranging between 7-14 (10±1,9 years). It was determined that the prevalence of enuresis decreases as the age increases. The family history ratio was higher in the study group (70%) than the control group (16%). The number of eosinophils, the total immunoglobulin E levels and skin tests of children were compared in order to assess the association with atopy. There was not any allergen substance determined with the skin tests in forty-five out of 50 enuretic children, while allergens were determined at five children. It was determined that two of these children had atopy for house dust, one for tree, one for depot acarus and one for three substances. Children with atopy were undertaken another skin test to assess comprehensive food allergy, but these tests were also negative. No allergen was determined in the control group. Conclusion Although skin test which is more sensitive than detecting specific IgE in blood, was applied, no statistically significant results were obtained in our study and it was concluded that atopy has no impact on the etiology of PEN.
fatcat:7gofuai4kngzjikafnt75tpqkq