Contentious terrain in EU information society policies: Media pluralism and freedom of expression

Miyase Christensen
2008 MedieKultur: Journal of Media and Communication Research  
In an EU context, the benefits attributed to new communication technologies are many: the creation of employment and economic growth; the enrichment of cultural/political dialogue and civic engagement; and, the permeation of a sense of European identity across the region. However, in the face of an increased emphasis on economic competitiveness both globally and at the EU policy level, there exists an unmistakable convergent approach to audiovisual/communications, cultural and competition
more » ... es. Parallel to this is an upsurge of concern—voiced by, for example, the European Parliament—over media pluralism and freedom of expression. Although the virtues of safeguarding "media pluralism" and "freedom of speech" in a healthy democracy are axiomatic, in the face of current dynamics, their meaning is widely contested. The purpose of this article is to offer an analysis of recent EU Information Society (IS) policies in relation to media pluralism and freedom of speech. Mediepluralisme og ytringsfrihed: Et omstridt felt inden for EU-informationssamfundspolitikker I en EU-kontekst er der mange fordele, som tilskrives nye kommunikationsteknologier: Skabelsen af beskæftigelse og økonomisk vækst; berigelsen af kulturel/politisk dialog og borgerengagement; og udbredelsen af en fornemmelse af europæisk identitet på tværs af regionerne. Men i lyset af en øget vægtning af økonomisk konkurrence, såvel globalt som i relation til EU's politikker, eksisterer der en umiskendelig sammensat tilgang til politikker for audiovisuel kommunikation, kultur og konkurrence. Parallelt med dette findes en pludselig stigning i interessen omkring mediepluralisme og ytringsfrihed. Skønt værdien af at beskytte "mediepluralisme" og "ytringsfrihed" i lyset af aktuelle dynamikker er aksiomatisk i et sundt demokrati, udfordres betydningen af dette i udstrakt grad. Formålet med denne artikel er at give en analyse af nyere EU-informationssamfundspolitikker (IS policies) i relation til mediepluralisme og ytringsfrihed.
doi:10.7146/mediekultur.v24i45.450 fatcat:if4r7zwlungq5hpmx62oztc4h4