PORÓWNANIE MOŻLIWOŚCI IDENTYFIKACJI STREF LODOWCÓW NA PODSTAWIE OBRAZÓW RADAROWYCH ERS SAR ORAZ ALOS PALSAR CAPABILITY OF GLACIER ZONE DETECTION USING RADAR IMAGES-ERS SAR AND ALOS PALSAR Małgorzata Błaszczyk

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii I Teledetekcji
2012 unpublished
SŁOWA KLUCZOWE: polarymetria radarowa, strefy lodowców, Svalbard, ERS SAR, ALOS PALSAR STRESZCZENIE: Zaprezentowane zagadnienie dotyczy próby wykorzystania danych radarowych dla wyznaczenia stref lodowcowych. Śledzenie zmian powierzchni stref lodowców jest jedną z metod monitoringu zmian klimatu. Obszar badań obejmuje czapę lodową Vestfonna znajdującą się w północno-wschodniej części Archipelagu Svalbard. W badaniach wykorzystano obraz ALOS PALSAR o pełnej polaryzacji oraz dwa obrazy ERS SAR
more » ... onane w maju 2009 roku. W okresie tym wykonane zostały również naziemne pomiary GPR (Ground Penetrating Radar) pozwalające na szczegółowe wyznaczenie stref lodowca oraz kalibrację danych radarowych z danymi naziemnymi. Dla wydzielenie stref lodowców wykonano dekompozycję oraz segmentację obrazów ALOS PALSAR. W drugim podejściu wykonano klasyfikację nienadzorowaną obrazów ALOS PALSAR i ERS SAR. Wyniki porównano z pomiarami GPR oraz z dostępnymi obrazami optycznymi ASTER i Landsat. Prezentowane wstępne wyniki badań oparte na analizach wizualnych wykazały, że zarówno dane o pojedynczej polaryzacji i krótszej fali (ERS SAR) jak i dane o pełnej polaryzacji oraz dłuższej fali (Alos Palsar) wzajemnie się uzupełniają. Oba typy obrazów są wystarczająco czułe dla wyznaczenia głównych stref lodowców i są znacznie lepsze od obrazów optycznych. 1. WSTĘP Globalne zmiany klimatu są szczególnie wyraźnie dostrzegane w obszarach polarnych, a zwłaszcza w Arktyce. Monitoring zmian środowiska w Arktyce obejmuje m.in. zagadnienie bilansu masy lodowców. Zaprezentowane zagadnienie dotyczy próby wykorzystania danych radarowych ERS SAR oraz danych o pełnej polaryzacji Alos Palsar dla wyznaczenia stref lodowcowych. Strefy lodowca są to wyraźne strefy lodu i śniegu będące skutkiem różnicy klimatu wraz ze wzrostem wysokości oraz odległości od morza. Strefy te są czułe na czynniki środowiskowe zwłaszcza na temperaturę, dlatego są uważane jako pośredni identyfikator zmian klimatu (Pellikka, Rees, 2009). Wyznaczenie powierzchni stref lodowców umożliwia obliczenie bilansu masy lodowca i dostarczenie informacji o tym jak mają się lodowcowe dochody (akumulacja, czyli zasilanie) do strat (ablacja, czyli wytapianie). Obszar badań obejmuje czapę lodową Vestfonna znajdującą się w północno-wschodniej części Archipelagu Svalbard. Powierzchnia testowa wynosi ok. 230 km 2 .
fatcat:mxgl74sgpfegnblbzavspqt5i4