Resection of a giant gastric mass using an ultrasonic scalpel with endoscopic assistance

Xiang-lei Yuan, Shui-fang Wang, Lian-song Ye, Chun-cheng Wu, Xian-hui Zeng, Naveed Khan, Bing Hu
2018 Endoscopy  
doi:10.1055/a-0624-9277 pmid:29895070 fatcat:63ggzz35fvdtvgekg62qdbivyu