Media public service: On the blend of social well-being and market inevitability
Medijski servis javnosti - na razmeđi društvene dobrobiti i tržišnih neminovnosti

Dragan Nikodijević
2017 Komunikacije mediji kultura  
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017) : стр. 157-172 УДК 659.3/.4:316.774 1Проф. др Драган Никодијевић*1 Факултет за културу и медије Универзитет "Џон Незбит" Београд 2МЕДИЈСКИ СЕРВИС ЈАВНОСТИ**2 -на размеђи друштвене добробити и тржишних неминовности -Сажетак: Медијски сервис јавности или такозвани европски модел радиодифузије представља специфичну, технолошку, организациону и програмску форму радио-дифузне делатности. Будући да је радиодифузија по својим емисионим
more » ... ојим емисионим капацитетима прекогранична те да истовремено представља ограничен природни ресурс, од њених раних почетака се питање њене уређености испоставило као терен озбиљне регулаторности. Упркос томе, особито када је реч о програмским садржајима, врло често смо сведоци појава које указују на то да се специфична функција медијских сервиса јавности не разуме на најбољи начин. Кључне речи: РАДИо-ДИФУЗИЈА, МеДИЈСКИ СеРвИС ЈАвНоСТИ, пРоГРАМИ, РеГУЛАРНоСТ. * Контакт: dnikodijevic@megatrend.edu.rs ** Рад је реализован у оквиру пројекта МНПТР бр. 47004.
doi:10.5937/gfkm1709157n fatcat:xizxqxlclzgidnea2y4eyh4evi