Концептуальні основи управління витратами на якість на машинобудівних підприємствах

Максим Олександрович Скляр
2020 Економіка, управління та адміністрування  
М.О. Скляр, аспірант Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Концептуальні основи управління витратами на якість на машинобудівних підприємствах (Представлено: д.е.н., проф. Маслак О.І.) Усвідомлення якості продукції як економічної категорії сприяє через управління витратами на якість підвищенню конкурентоспроможності продукції та зростанню прибутковості підприємства. Управління витратами на якість на машинобудівних підприємствах є важливим завданням для
more » ... ефективності цілей організації. Досліджено нормативну документацію та наукові праці з управління витратами на якість. Вивчено визначення поняття «витрат на якість» згідно з працями дослідників і вимогами нормативної документації. Запропоновано авторське визначення поняття «витрати на якість», згідно з яким витратами на якість потрібно вважати оптимальні грошові видатки для забезпечення відповідності продукції вимогам протягом її життєвого циклу та задоволеності всіх зацікавлених сторін. Зроблено аналіз вимог нормативних документів щодо управління витратами на якість. Проаналізовано досвід машинобудівних підприємств України у питаннях забезпечення якості продукції та управління витратами на якість. Встановлено, що застосування сучасних методик управління якістю та методології управління витратами на якість у межах системи менеджменту якості на машинобудівних підприємствах автомобільної промисловості є вимогою нормативних документів та споживачів продукції. Зроблено висновки про необхідність впровадження методології управління витратами на якість як ланки системи менеджменту якості для підвищення конкурентоспроможності продукції. Досліджено моделі витрат на якість, які використовуються на підприємствах світу. За основними принципами моделі витрат на якість розділено на чотири групи. Зроблено висновки про використання підходу PAF «Запобігання-Оцінювання-Відмови» як основного при управлінні витратами на якість. Ключові слова: якість; витрати на якість; машинобудівні підприємства; автомобільна промисловість; управління витратами на якість; модель витрат на якість. Актуальність теми. Виконання всіх короткострокових та довгострокових цілей підприємства можливо досягти лише за умови пропозиції споживачам конкурентоспроможної продукції. Основним фактором забезпечення попиту на продукцію є її якість. Під поняттям «якість», відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9000, слід розуміти ступінь відповідності властивих характеристик об'єкта вимогам. Вимогами можуть бути обов'язкові законодавчі акти, потреби або очікування споживачів, які документовані або передбачаються, є загальноприйнятою практикою підприємства або зовнішніх і внутрішніх зацікавлених сторін тощо [3]. Усвідомлення вищим керівництвом та кожним працівником підприємства значення якості як економічної категорії сприяє в умовах сталого розвитку не лише зростанню конкурентоспроможності та вартості підприємства, а й забезпечує для кожного працюючого на підприємстві довгострокове благополуччя. Для досягнення стійкого збільшення прибутковості не залежно від економічної ситуації підприємствам потрібно системно проводити роботу зі зниження витрат. Реалізація таких цілей з одночасним поліпшуванням роботи підприємства можлива за допомогою використання методології управління витратами на якість. Моніторинг та управління витратами на якість дає змогу у довгостроковій перспективі досягти оптимального співвідношення між задоволеністю споживачів та собівартістю продукції [8]. Аналіз останніх досліджень та публікації, на які спирається автор. Питанням сутності, класифікації й управління витратами на якість та ефективності систем управління витратами підприємства присвячено багато робіт вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них праці Л.Антонової [11], Т.Бондар [12], Дж.Кампанелли [5, 18], Ф.Кросбі [6], Н.Лисьонкової [13], І.Луцюк [14], О.Маслак [15], Т.Назаренко [16], О.Сливінської [17], В.Сєрьогіна [10], А.Фейгенбаума [9] та інших. У працях проповідника бездефектної роботи та розробника програми «Нуль дефектів» (ZD) Ф.Кросбі під витратами на якість розуміється вартість заходів на зменшення різних виробничих витрат та підвищення продуктивності виробництва. Він наголошував про втрату фірмами прибутку від невідповідностей, переробляння та ремонтування продукції, якщо вони не будуть вимірювати витрати на якість [6, с. 91].
doi:10.26642/ema-2019-4(90)-47-52 fatcat:hwnpm7q6yfci5llijzb4i747zq