Assessment of Arterial Stiffness with Pulse Wave Velocity or Augmentation Index: Which Method is the Best?: Scientific Letter
Arteriyel Sertliğin Nabız Dalga Hızı veya Artırma Göstergesi ile Değerlendirilmesi: En İyi Yöntem Hangisi?

Mustafa YILDIZ, Ahmet Çağrı AYKAN, Hakan HASDEMİR
2012 Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences  
Ge liş Ta ri hi/Re ce i ved: 21.12.2010 Ka bul Ta ri hi/Ac cep ted: 12.06.2011 Ya zış ma Ad re si/Cor res pon den ce:
doi:10.5336/medsci.2010-22276 fatcat:27m5ljd6yzau5h3ki7avqsgm2m