Financiación de las entidades locales de Euskadi en el marcode la Ley 2/2016, de Instituciones Locales de Euskadi

Iñaki GALDEANO LARIZGOITIA, Sebastián ZURUTUZA MUJIKA
2017 Revista vasca de administración pública  
LABURPENA: Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legearekin batera Euskal Autonomia Erkidegoko barne instituzionalizazio-prozesua bukatu da, erakundeen beste bi mailekin (foru maila eta erkidego maila) modu harmonikoan egituratu behar den toki-gobernu eredua artikulatuz. Legeak toki-autonomiaren funtsezko bi alderdiak uztartzen ditu: eskumenak eta finantzaketa. Nolanahi ere, foru-erakundeek arlo honetan ekarpen garrantzitsuak egin ditzakete. Legeak izaera integrala dauka, eskumen sistema
more » ... eskumen sistema propio eta berezia osatzea eragingo duena; ezin da finantzaketatik banandu. Finantzaketa nahikoa eta autonomia izatea, finantza-iraunkortasuna eta aurrekontu-egonkortasuna dira Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak bermatu nahi dituen toki-ogasunen oinarrizko jarduketa-printzipioen osagaiak. Finantzaketa egokiaren bermea eskumen propioetan zein EAEko udalerriek baliatu dituzten beste eskumen batzuetan proiektatu da —legez edo foru-arauz eman ahal zaizkien eskumen berriak barne— baita transferitu edo eskuordetu daitezkeen eskumenetan ere. Toki-finantzaketaren arloan Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legetik eratorritako sistema instituzionala, oro har, Finantza Publikoen Euskal Kontseiluko erabakiak hartzean udal-ordezkariek daukaten parte hartzeak definitzen du. Horri dagokionez, Lurralde Historikoen Legea aldatzearen ondorioz, toki-finantzaketarako oso garrantzitsuak diren arlo askotako erabakiak hartzean udal-ordezkariak gehituko dira, eskubide osoko kide gisa (ahotsa eta botoa), dualtzat har daitekeen parte-hartze instituzionaleko eredu baten barruan. Eredu horren arabera gaiak banatu egiten dira: batetik, hiru maila instituzionalen parte hartzea behar duten akordioak, eta, bestetik, garrantzitsuak izanik soilik foru eta udal mailakoei dagozkienak (parte-hartze maila edo eredu horizontala ekarpenen legeetan). RESUMEN: La Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi (LILE) culmina el proceso de institucionalización interna de la Comunidad Autónoma de Euskadi articulando un modelo de gobierno local que debe vertebrarse de manera armónica con los otros dos niveles dos niveles institucionales (foral y autonómico). Es una ley que, sin perjuicio de las importantes atribuciones que en este ámbito tienen las instituciones forales, integra los dos aspectos sustantivos de la autonomía local: competencias y financiación. Carácter integral que va a determinar la configuración de un sistema competencial propio y singular que no puede disociarse de su financiación. La suficiencia y autonomía financiera, junto con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, constituyen los principios de actuación básicos de las haciendas locales que la LILE trata de garantizar. La garantía de financiación adecuada se proyecta tanto sobre las competencias propias que vienen ejerciendo los municipios vascos como sobre las nuevas competencias que les puedan ser atribuidas por ley o norma foral o que les puedan ser transferidas o delegadas. El sistema institucional, en materia de financiación local, que se deriva de la LILE, viene definido fundamentalmente por el modelo de participación de los re presentantes municipales en la toma de decisiones del Consejo Vasco de Finanzas Públicas. A este respecto, con la consiguiente modificación de la Ley de Territorios Históricos, se incorporan los representantes municipales, como miembros de pleno derecho (voz y voto) en la toma de decisiones acerca de un significativo número de materias de gran trascendencia para la financiación local, dentro de un modelo de participación institucional que podemos calificar de dual. Modelo conforme al cual se diferencia entre aquellas materias cuyos acuerdos precisan de la participación de los tres niveles institucionales y aquellas otras, de especial importancia (nivel de participación o modelo horizontal en leyes de aportaciones), cuyos acuerdos solamente competen a los niveles foral y municipal. ABSTRACT: Act 2/2016 on Local Entities of Euskadi (LILE) brings to an end the process of internal institutionalization of the Autonomous Community of Euskadi by articulating a local government model that has harmoniously to be built upon the other two levels of institutions (foral and autonomous). It is an act that, with no prejudice to the important attributions foral institutions have in this area, comprehends two substantive features of local autonomy: competences and funding. That comprehensive character is going to determine the configuration of an own and singular system of competences which cannot be dissociated from its funding. The financial sufficiency and autonomy, together with the budgetary stability are the basic principles of action of local government finances that LILE tries to guarantee. The guarantee for an adequate funding is projected both to own competences that Basque municipalities are already exercising and to new competences that can be attributed either by act or by foral rule or that can be transferred or delegated. The institutional system, in the field of local funding, that results from LILE is mainly defined by the model of participation by the municipal representatives in the decision-making process of the Basque Committee for Public Finances. In this regard, with the consequential amendment of the Act on Historic Territories, the municipal representatives will be incorporated as full members (with voice and vote) in the decision-making process in a significant amount of very important issues for the local funding within the model of institutional participation which can be qualified as twofold. A model according to whom those issues whose agreement requires the participation of the three institutional levels and those others, with particular relevance (level of participation or horizontal model in act of contributions) whose agreement does only affect the foral and municipal levels.
doi:10.47623/ivap-rvap.107.2017.2.12 fatcat:ckurxm643nbavh7jqhonplna5q