Antik çağda Kilikia bölgesi

Olcay TURAN
2020 Rumeli Tarih Arastirmalari Dergisi  
R u m e l i T a r i h A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i 2 0 2 0 . 1 ( A r a l ı k ) / 1 Antik çağda Kilikia bölgesi / O. Turan Öz Kilikia bölgesi sahip olduğu yeraltı ve yer üstü kaynaklarına ek olarak, jeopolitik konumu dolayısıyla önemini eskiçağ tarihi boyunca muhafaza etmiştir. Bu bağlamda tarihin erken dönemlerinden itibaren Mısır, Hitit ve Assurlular gibi pek çok devletin ilgisini çekmiş ve adı geçen güçlerin hâkimiyet kurmaya çalıştığı bir bölge olmuştur. MÖ 612 yılında Assur
more » ... yılında Assur İmparatorluğu'nun yıkılması sonrasında Kilikia, Syennesis unvanı taşıyan bir dizi kral tarafından bağımsız bir şekilde idare edilmiştir. Persler, egemenlikleri esnasında Kilikia'nın stratejik konumundan ve zenginliklerinden azami oranda istifa etmişlerdir. Bu dönemde Hellenler'e karşı yürütülen savaşta Persler için önemli bir üs olan Kilikia, Pers kral Kyros tarafından işgalinden M.Ö. 401 yılına kadar geçen zaman diliminde bölge kısmi otonomiye sahip yerel krallar tarafından idare edilmiştir. Bölge MÖ 333 tarihinde meydana gelen İssos Savaşı sonrasında Büyük İskender'in hâkimiyetine girmişse de MÖ 323'deki ölümü sonrasında Kilikkia, diadokhlar arasında yaşanan çatışmalarla bağlantılı olarak sıklıkla el değiştirmiştir. Özellikle Roma'nın ortaya çıkardığı güç boşluğundan istifade eden korsanlar bir süre bölgede egemen oluşlardır. Roma, korsan sorununa çözüm bulmak gayesiyle Klikia'daki hadiselere müdahil olmuştur. Roma, uzun süre boyunca Kilikia'da gevşek bir yönetim sergilemiş olup, bölgenin idaresinde yerel yöneticilerden zaman zaman istifade etmiştir. Roma egemenliği esnasında bölgenin sınırları sıklıkla değişmiş olmasına karşın doğudaki Parthlar'a karşı bir ileri karakol olarak önemini uzun süre muhafaza etmiştir. Abstract In addition to its under ground and above ground resources, the Cilicia region has preserved its importance throuhout the ancient history due to its geopolitical location. In this context, Egypt has attracted the attention of many states such as Hittites and Assyrians since the earl periods of history and has been a region where the aforementioned Powers tried to dominate. After the collapse of the Assyrian Empire in 612 BC, it was independently ruled by a number of kings with the title of Cilicia Syennesis. During their rule, the Persians resigned from the strategic position and wealth of Cilicia at the maximum rate. During this period, Cilicia an important bas efor the Persians in the war against the Hellenes was dominated by the local kings with partial autonomy during the period from the occupation by the Persian king Cyros until 401 BC. Although the region came under the rule of Alexander the Great after the Battle of Issos in 333 BC, after his death in 323 BC, Cilicia frequently changed hands in connection with the conflicts between thw diadokhs. Especially taking advantage of the power vacuum created by Rome, the pirates dominated the region for a while. Rome got 1 involved in the events in Cilicia in order to find a solution to the piracy problem. For a long time, Rome had a loose administration in Clicia and sometimes benefited from local administrators in the administration of the region. Although the borders of the region changed frequently during Roman rule, it maintained its importance for a long time as an outpost against the Parths in the east.
doi:10.51297/rumelitarih.2020.1 fatcat:pfzjdzbwrngbdfpyjsstruoxda