Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors Attenuated the Expression of G-Protein Coupled Receptor Kinases in Heart Failure Patients

Naotsugu Oyama, Kazushi Urasawa, Satoshi Kaneta, Hidetsugu Sakai, Takahiko Saito, Chika Takagi, Ichiro Yoshida, Akira Kitabatake, Hiroyuki Tsutsui
2006 Circulation Journal  
doi:10.1253/circj.70.362 pmid:16501306 fatcat:fcwhoj6fnbg3zgaumsyyuvzyti