Κινητό και τοποκεντρικό εμπόριο. Τάσεις και προοπτικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Στέφανος Παναγιώτη Γούλας
2007
Οι αλματώδεις εξελίξεις τόσο στις τηλεπικοινωνίες όσο και στις ασύρματες και φορητές τεχνολογίες έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας, ενώ παράλληλα παράγουν ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους χρήστες. Η θέση και ο χρόνος δεν αποτελούν πλέον περιοριστικούς παράγοντες. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργσία επικεντρώνεται στην παρουσίαση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στο κινητό και τοποκεντρικό εμπόριο και πρόκειται
more » ... να παρουσιαστούν στο κοντινό μέλλον, είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλα σημεία του κόσμου. Δεν παραλείπεται ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και των οφελών τους, αλλά και των αναδυομένων ζητημάτων ασφαλείας και τα σημαντικότερα εμπόδια που συναντά η χρήση τους. Προχωρούμε σε ανασκόπηση των υπηρεσιών και των κινητών επιχειρησιακών εφαρμογών που κυριαρχούν και περιγράφουμε συνοπτικά τα ασύρματα πρότυπα και την απαιτούμενη υποδομή. Η υφιστάμενη κατάσταση θα αποτυπωθεί με βάση επιλεγμένα αποτελέσματα ξένων κι ελληνικών ερευνών. Επίσης αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων θα καταβληθεί προσπάθεια να συντάξουμε έναν οδηγό με χρήσιμες πληροφορίες με στόχο την αξιοποίησή τους από αυτές για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του εμπορίου
doi:10.26262/heal.auth.ir.72201 fatcat:dlvplnjenbgqxldlfbpvpaosy4