Mongolia's sustainable development goals and the Japanese factor

Zagdtsesem Ukhnaa
2020 Journal of International Studies  
The article briefly describes the importance of green technology as a way to achieve sustainable development, the impact of Japanese technical and technological factors on the implementation of Mongolia's sustainable development goals in connection with Japan's industrialization, science, and technology policy implementation experience. Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн зорилт ба Японы хүчин зүйл (Техник, технологийн хамтын ажиллагааны жишээн дээр) Хураангуй: Өгүүлэлд тогтвортой хөгжилд хүрэх
more » ... ой хөгжилд хүрэх арга зам болох ногоон технологи түүний ач холбогдол, Япон улсын аж үйлдвэржилт, шинжлэх ухаан, технологийн бодлогын хэрэгжилтийн туршлагатай уялдуулан Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд Японы техник, технологийн хүчин зүйлийн нөлөө, холбогдлын талаар товч өгүүлэх болно. Түлхүүр үгc: Аж үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дараах нийгэм, тогтвортой хөгжил, Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн зорилт, Япон улсын шинжлэх ухаан, технологийн хүчин зүйл
doi:10.5564/jis.v1i110.1341 fatcat:t6gvdfpd6nddlbcymmprfoya6m