Humanities Crowdsourcing

Laurence Favier
2016 Zagadnienia informacji naukowej  
CEL/TEZA: W literaturze z zakresu nauk o zarządzaniu wprowadzony został ogólny model crowdsourcingu dla wszelkich zastosowań. Niniejszy artykuł dotyczy specyficznych cech crowdsourcingu wykorzystywanego w nauce i humanistyce w porównaniu z nauką obywatelską. Podkreślony został w nim związek między modelowaniem crowdsourcingu wykorzystywanego w badaniach w humanistyce a debatą nad infrastrukturą badawczą. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Analiza porównawcza modeli crowdsourcingu wykorzystywanych w
more » ... ystywanych w humanistyce na podstawie analizy literatury akademickiej i istniejących projektów crowdsourcingowych.WYNIKI I WNIOSKI: Próby modelowania crowdsourcingu nie prowadzą do wyodrębnienia jednego podejścia do e-współpracy i jednego modelu e-nauki. Nauki humanistyczne, które cechują specyficzne problemy i zasoby, mają do czynienia z różnorodnością kulturową i są wspierane przez właściwe im metody badawcze. Co więcej, standaryzacja opisu przedmiotów badań nauk humanistycznych oraz modelowanie ich praktyk badawczych nie zredukują ich różnorodności. potrzebne są dalsze badania w zakresie: praktyk uczenia się i sposobów współpracy. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Porównanie podejść do zjawiska crowdsourcingu stosowanych w literaturze nauk o zarządzaniu, analiza praktyk crowdsourcingu w naukach obywatelskich i wzorów crowdsourcingu w literaturze humanistycznej.
doi:10.36702/zin.300 fatcat:x6aq7ami4re6rewxwb3qhsiege