Lietuvių kalbos i-kamieno daiktavardžių vienaskaitos įnagininko ir vietininko formų kilmės klausimu

J. Kazlauskas
1958 Kalbotyra  
VILNIAUS VALST'/BINIO V. KAPSUKO VARDO UNIVERSITETO MOKSLO DARBAI, XXV. KALBOTYRA, I, 1958 LIETUVIŲ KALBOS I-KAMIENO DAIKTAVARDZIŲ VIENASKAITOS ĮNAGININKO IR VIETININKO FORMŲ KILM~S KLAUSIMU J. Kazlauskas Vienaskaitos įnagininkas I-kamieno daiktavardžių vienaskaitos inagininko formos lietuvių kal· boje šiandien labai įvairios. Įvairios jos buvo Jr kitose indoeuropiečių kalbose, turinčiose įnagininko linksnio kategoriją. Senovės indų kalba vediškuoju laikotarpiu turėjo formas mati (vns. vardo
more » ... mati (vns. vardo mati/} .. mintis"), gatgi (vns. vardo gati/} "vaikščiojimas") ir agnini (vns. vardo agniĮI "ugnis"). Sanskrite moteriškosios giminės i-kamienių vienaskaitos įna gininkas buvo matgi, o vyriškosios ir niekatrosios -agnina, vari~ "vandenimi". Slavų kalbų moteriškosios giminės i-kamieniai jau slavų prokalbėje turėjo galūnę -bjo, plg. s. si. kOStbjq, o vyriškosios giminės -bmb, plg. s. si. pqtbmb. Lietuvių kalbos moteriškosios giminės i-kamieniai čia turi galūnes -im(i), -ia, -e, -i, o vyriškosios -im(i), -iu. Iš kur ir kaip atsirado toks šio linksnio formų jvairumas? Paseksime šio linksnio formų raidą nuo pat lietuvių kalbos raštijos pradžios. XVI-XVII a. lietuvių kalbos paminkluose moteriškosios giminės daiktavardžiai dažniausiai turi galūnę -imi: Mažvydo raštuose: mostimi 2768, 444 11 , peczetimi 276 10 -11 , smertimi 44911-.2, schirdimy 5288, schirdimi 311 17, 458" 528 8 , tulfJimi 443 10 , ugnimi 3098, karschtu ugnimi 565 6 , ugnimy 527 11 , 529 6 ; 2) B. Vilento raštuose: dukterimi E 27. 4 , moterimi E 15 8 , EE 17" smertimi E 6. 9, 7213, 198.2, mostimi EE 16922, 170, schirdimi E 63. 8 , 64 6 , 67, 68, tuljJimi EE 2155, ugnimi EE 83 24 , 84; 3) J. Bretkūno raštuose: awimi BrB 143,169, czestimi BrB Jes 51", deschimtimi BrP II 311.4, dwideschimtimi BrP II 342, dukterimi BrB 97, Maleach 2, gelszimi BrB 277, ischmintimi BrP I 123. 7 , II 327 2 , 462 23 , BrB 196, 211, 2 Chron 9, ischmintime BrP II 128, peczetimi BrP I 396, II 5, petimi BrB 245, priejJastimi BrP II 3462, moterimi ". Jau senuosiuose mūsų kalbos paminkluose vartojama ir trumpoji vienaskaitos jnagininko forma (-im). Aukštaičio vakariečio J. Bretkūno raštuose tokia forma reta: moterim BrP I 1796, 316.5. B. Vilento raštuose ji visiškai nevartojama. Reta ji ir XVII a. rašiusio aukštaičio vakariečio D. Kleino raštuose. Jo .. Maldų knygelėse" vartojamos tik ilgosios formos: tulžimi 48, ugnimi II, 62 ... Naujose giesmių knygose" šalia i1gųjų petimi 150 (2 k.), 152 (2 k.), peczetimi 109, smertimi 91, 208, 212, .505, 507, 572, 590, tulž'mi 80, tulžimi 86,0, ugnimi 246, .425, 530, 563 vartojamos jau ir trumposios: geližim' 427, kitrastim' 155 (2 k.), mostim' 342 2 , smertim 70, smertim' 83, 517, tulžim 776. D. Kleinas beveik visada žymi dar ir šių formų sutrumpėjimą (kableliu viršuje), be to, daugumas jų gali būti sutrumpintos ritmo sumetimais. Retos trumposios formos ir Bytnerio .. Naujame Testamente": moterim Luc II 5, MaUh XXIX 10. Aukštaičio viduriečio M. Daukšos raštuose trumposios formos pavartotos tik pora kartų: motęrim' DP 4932" priėžastim' DK 15bo. Abiem atvejais pažymėtas ir sutrumpėjimas. Al:1kštaitis rytietis K. Sirvydas vartoja tik trumpąsias formas: gielažim SzD 222, gulbim PS I 85 26 , dalim PS II 13822 (2 k.), moterim PS II SzD 212, volaktim PS I 15,4. ligoji forma čia labai reta: statimi PS II 244 11 , tulzimi PS II 9023, tulžimi PS II 9032• 1653 m. Kėdainių leidiniuose vartojamos beveik tik trumpos ios formos, plg. buytim KnN 4820, pilim KnN 57,7, piestym KnN 10,7, smertim KnN 124,7, 145,9, vgnim KnN 25, 167 ir kt. Kaip matyti, vienaskaitos inagininko trumpėj imo procesas lietuvių kalbos tarmėse vyko nevienodu laiku. Anksčiausiai ii sutrumpino aukštaičiai rytiečiai: aukštaičiai vakariečiai ir viduriečiai XVI a. dar vartojo ilgą sias formas. Siandien jau ir aul<štaičiai vakariečiai vartoja tik trumpąsias formas: dukterim. seserim. pažastim. širdim ir kt.
doaj:6c083d08a4e94e398079ca244af51162 fatcat:s5wdy4w55fauvddc6euiib5qdm