Infektsionnyy endokardit: etiologiya, patogenez, klinicheskaya kartina (chast' I)

B S Belov, G M Tarasova
2008 Sovremennaâ Revmatologiâ  
doi:10.14412/1996-7012-2008-470 fatcat:bwrsdcwa2neq5pc7sqvwsd376e