Biological Control of Root-Knot Nematodes (Meloidogyne spp.): Microbes against the Pests / BIOTIČNO ZATIRANJE OGORČIC KORENINSKIH ŠIŠK (Meloidogyne spp.): MIKROORGANIZMI PROTI ŠKODLJIVCEM

Janja Lamovšek, Gregor Urek, Stanislav Trdan
2013 Acta Agriculturae Slovenica  
Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) are important pests of many cultivated plants. Recently, the most efficient chemical control products (e.g. methyl bromide) have now been restricted due to their toxic characteristics. Research on agents that work against root-knot nematodes and do not have a detrimental impact on the environment is becoming increasingly important. Advances in the last decades produced quite a number of biocontrol products that are already marketed. Some of the
more » ... d commercial products contain bacteria Bacillus firmus and Pasteuria penetrans, and fungus Purpureocillium lilacinus. In this review we summarize the antagonistic activity of bacteria and fungi, with their advantages and limitations in biocontrol of root-knot nematodes. IZVLEČEK BIOTIČNO ZATIRANJE OGORČIC KORENINSKIH ŠIŠK (Meloidogyne spp.): MIKROORGANIZMI PROTI ŠKODLJIVCEM Ogorčice koreninskih šišk (Meloidogyne spp.) uvrščamo med pomembne škodljivce številnih kmetijskih rastlin. Najbolj učinkovita kemična sredstva za njihovo zatiranje so močno strupena, zato je njihova uporaba močno omejena ali celo prepovedana (npr. metil bromid). Razvoj na področju pripravkov za zatiranje ogorčic koreninskih šišk z okoljsko sprejemljivimi lastnostmi se povečuje. Napredek v zadnjih desetletjih je viden v večjem številu biotičnih pripravkov, mnogi med njimi se danes že tržijo. Aktivne snovi v uveljavljenih biotičnih sredstvih sta bakteriji Bacillus firmus in Pasteuria penetrans ter gliva Purpureocillium lilacinus. V članku je predstavljen pregled zaviralnih mehanizmov delovanja bakterij in gliv, prav tako omenjamo največje prednosti in slabosti njihove uporabe v biotičnem zatiranju ogorčic koreninskih šišk. Ključne besede: biotično varstvo rastlin, Meloidogyne spp., antagonizem, bakterije, glive, tržni pripravki Islam M.N., Ali M.B., Froz M.J., Mondol A.T.M.A.I., Jahan M.A.H.S. 2005. Integrated management of root-knot (Meloidogyne spp.) disease on tomato using antagonistic isolates of Trichoderma harzianum and its combination with organic
doi:10.2478/acas-2013-0022 fatcat:7zxew6jqbzhn3etpvwyyrminwi