Drug-induced Hepatic Injury
薬物性肝障害の臨床統計

Yoshiko SAMESHIMA, Yasuko SHIOZAKI, Takako MIZUNO, Mineko SASAKAWA, Atsu SUZUKI, Kohji TATSUMI
1974 Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi  
doi:10.11405/nisshoshi1964.71.799 fatcat:6drljvncjfcnph7mv5btlfyfyi