Читалищата през Възраждането – между опита на Другите и българската специфика

Стела Немова
2018 Drinovsky sbornik  
Ненова С. Читалищата през Възраждането -между опита на другите и българската специфика. Настоящото изследване представя българските читалища през периода на Възражданетo, като проследява предпоставките за тяхната поява в общоевропейски и в български контекст. Механизмът на основаване, начинът на функциониране, специфичният автономен модел на самоуправление, комплексните форми на работа и локалният характер на читалищата са разгледани през призмата на релацията културно-просветна институция
more » ... щна общност. Ключови думи: читалища; Възраждане; селищни общности; автономен модел на самоуправление; комплексни форми на работа. Ненова С. Читалиште в эпоху Возрождения -между опытом «других» и болгарской спецификой. В центре исследования -болгарские читалишта в период эпохи Возрождения. В начале текста представлены условия их появления в общеевропейском и в собственом болгарском контексте. Дальше рассмотрены механизм основания, принцип действия, специфическая автономная модель самоуправления, комплексные формы работы и локальный характер читалишт в специфике взаимоотношения культурно-простветительская институция -общность поселения. Ключевые слова: читалиште; Возрождение; общность поселения; автономная модель самоуправления; комплексные формы работы. Nenova S. The Chitaliste during the Nation Building Period -between the experience of the Others and the Bulgarian specificity. The study presents the chitalishte institution during the Bulgarian Nation Building Period. The main focus is the establishment of the cultural-educational association following the prerequisites for their appearance in European and Bulgarian contexts. At the same time the connections between the institution and the local communities have been traced by examining the mechanism of the establishment of the different chitalishtes, as well as of the analysis of the ways of functioning of the institution and of its specific autonomous model of self-government and complex forms of activity. Кeywords: chitaliste; Nation Building Period; local communities; autonomous model of self-government; complex forms of activity. © Ненова, С., 2018 * Настоящото изследване е в рамките на проекта "Опазване на културното наследство -анализи, документи, практики", финансиран от Фонд "Научни изследвания".
doi:10.7546/ds.2018.11.19 fatcat:2lkqck4q7fbg7d3t6545v3cv7i