SMOTER, A Structured Motif Finder Based on an Exhaustive Tree-Based Algorithm

Siavash Sheikhizadeh, Samin Hosseini
2014 Current Bioinformatics  
O możliwościach wspomagania szkolnego wychowania seksualnego (między ugruntowaniem tego, co zastane, a włączeniem tego, co nowe) The Possibilities for a School-Supported Sex Education: Between Consolidating Assumptions and Inclusion of the New SłowA kluczowe wychowanie seksualne, organizacje pozarządowe, wspomaganie, zachowania seksualne, edukacja AbstrAkt Za charakterystyczną cechę współczesnych społeczeństw demokratycznych można przyjąć spory dotyczące uznania pewnych wypowiedzi za
more » ... Spory te są typowe również w odniesieniu do sposobów realizacji szkolnego wychowania seksualnego. W tym artykule założono, że żadne społeczeństwo nie jest wolne od regulacji, a dalej również od działań normalizacyjnych w odniesieniu do płciowości. Wcielaniu tych praktyk do instytucji edukacyjnych towarzyszy jednak wiele kontrowersji. Za istotną w tym tekście uznano próbę sformułowania odpowiedzi na następujące pytania: Kogo "obdarza się" odpowiedzialnością za realizację tych praktyk? Jakie możliwości wspomagania określonych podmiotów odpowiedzialnych za realizację szkolnego wychowania seksualnego można uznać za dopuszczalne? I jak owe praktyki mogą być rozumiane w kontekście działań łączących się ze społecznym regulowaniem seksualności? Udzieleniu odpowiedzi na te pytania służyło scharakteryzowanie realizowanych w szkołach zajęć odnoszących się do wychowania seksualnego oraz wyodrębnienie organizacji, które formułują cele dotyczące współpracy
doi:10.2174/1574893608999140109122231 fatcat:a6w7th2z5fgqtemddf2nnah73u