MODEL AND EXPERIMENTAL METHODOLOGY OF FORMING BASIC COMPETENCIES OF FUTURE SOCIONOMIC SPECIALISTS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING [chapter]

S. M. Strelbytska
2021 NEW IMPETUS FOR THE ADVANCEMENT OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES IN UKRAINE AND EU COUNTRIES: RESEARCH MATTERS  
МОДЕЛЬ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОГО НАПРЯМУ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Стрельбицька С. М. ВСТУП Сьогодні стратегічним завданням вищої освіти України стала підготовка компетентних фахівців, здатних та готових ефективно використовувати на практиці здобуті у закладі вищої освіти (далі -ЗВО) знання, уміння та навички, діяти за межами навчальних ситуацій, вирішувати типові та проблемні завдання, які виникають у майбутній
more » ... ть у майбутній професійній діяльності. Отже, формування базових компетентностей належить до найбільш актуальних проблем підготовки сучасних фахівців. Особливо гостро проблема підготовки постає перед представниками професій соціономічного напряму, для виконання якого необхідні професійні знання та навички, які усвідомлено використовуються для безпосередньої взаємодії з людиною та її різноманітними проблемами і труднощами, сприяння в її особистісному зростанні, розвитку, умінні спілкуватися з іншими. До професій соціономічного напряму відносять насамперед такі, як вчитель, юрист, соціальний працівник, психолог, психіатр, нарколог, лікар, медсестра тощо. Протягом останнього десятиліття розвинені країни Європи та світу розпочали ґрунтовну дискусію щодо того, як сформувати в майбутніх фахівців належні компетенції та компетентності для забезпечення їхньої гармонійної взаємодії з технологічним суспільством. Як показує аналіз досвіду освітніх систем багатьох таких країн, одним зі шляхів оновлення змісту освіти й навчальних технологій, узгодження їх із сучасними потребами, інтеграції до світового освітнього простору є орієнтація освітніх програм на компетентнісний підхід та створення ефективних механізмів його запровадження. Визначальними категоріями компетентнісного підходу є поняття компетенції та компетентності, які були й досі залишаються предметом багатьох наукових досліджень. У результаті проведеного аналізу поглядів різних учених на кореляцію дефініцій понять «компетентність» і «компетенція» погоджуємося з більшістю вченими, уважаємо, що компетенція -це
doi:10.30525/978-9934-26-032-2-37 fatcat:3s367tvfkbgutfauthqrstm3tu