Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Yazılımı Kullanımına İlişkin Görüşleri

Sedat ALTINTAŞ
2016 Turkish Studies  
ÖZET Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin öğretim yazılımı kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin öğretim yazılımı kullanımına ilişkin görüşlerinin, öğretim yazılımı kullanma düzeylerinin, öğretim yazılımı kullanımının öğrenci başarısına etkilerinin, öğretim yazılımlarının hangi dersler için daha etkili kullanılabileceğinin ve öğretim yazılımı kullanırken yaşadıkları sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin
more » ... ştırma yönteminin kullanıldığı araştırma, durum çalışması deseni esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Muğla ili Marmaris ilçesine bağlı özel bir ilkokulda görev yapmakta olan altı sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada verilerin elde edilmesi amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun hazırlanmasında ilk olarak ilgili literatür taranmış elde edilen bilgiler doğrultusunda görüşme soruları ortaya çıkarılmıştır. Araştırmanın örnekleminde yer alan öğretmenlerle odak grup görüşmesi yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularından elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin aktif olarak öğretim yazılımlarını kullandıkları ve genel olarak öğretim yazılımı kullanımına ilişkin olumlu görüşler belirttikleri belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmenler öğretim yazılımlarının görsel ve işitsel öğeler içermesine, derse olan ilgiyi arttırmasına ve öğrenmeyi somutlaştırmasına vurgu yapmışlardır. Öğretmenlerin öğretim yazılımlarını tercih etme nedenleri arasında en çok kurumun tercih etmesi, video anlatımlarının etkili olması ve öğrencilerin ilgilerini çekmesi görüşleri ön plana çıkmıştır. Öğretim yazılımlarını kullanma * Bu makale 21-23 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
doi:10.7827/turkishstudies.9170 fatcat:wycbiludvrbnnb2ec7qgzc7ge4