Development of Foamy Virus Vectors for Gene Therapy for Neurological Disorders and Other Diseases [chapter]

Yingying Zhang, Guoguo Zhu, Yu Huang, Xiaohua He, Wanhong Liu
2012 Advanced Topics in Neurological Disorders  
doi:10.5772/31237 fatcat:qtrvg6zqb5d7lftxd24tzzvbji