Demograficzne skutki migracji zagranicznych ‒ przypadek Polski

Dorota Kałuża-Kopias
2013 Space - Society - Economy  
Migracje ludności, oprócz takich procesów, jak reprodukcja, wpływają na wielkość i strukturę populacji. W ostatnich kilku dekadach w wielu krajach europejskich to właśnie ruch wędrówkowy stał się głównym czynnikiem, który decydował o przyroście lub ubytku ludności. Wśród dziewiętnastu krajów Unii Europejskiej, w których w 2009 r. wystąpił wzrost liczby ludności, w przypadku Austrii, Portugalii i Włoch głównym motorem napędowym przyrostu liczby mieszkańców były migracje zagraniczne. W krajach
more » ... iczne. W krajach takich jak Litwa i Malta za ubytek ludności w największym stopniu odpowiadało ujemne saldo migracji 1 . W Polsce od kilkunastu lat rola przemieszczeń międzynarodowych w kształtowaniu liczby i struktury ludności systematycznie wzrasta. Po 2004 r. emigracja przybierała duże rozmiary, co było związane z przystąpieniem Polski do UE i otwieraniem kolejnych rynków pracy. Szacuje się, że w 2011 r. poza granicami kraju przebywało czasowo około 1,9 mln obywateli. Utrzymywanie się obecnego poziomu emigracji, głównie ludzi młodych, w przyszłości nie pozostanie bez wpływu na demograficzną sytuację w Polsce. Obecnie Polska należy do tych krajów, w których dodatni przyrost naturalny rekompensuje straty ludności, wynikające z ubytku migracyjnego, jednak już w nieodległej przyszłościwedług przewidywań GUS 2 -w perspektywie 2018 roku bilans przepływów międzynarodowych dla Polski ma być dodatni. Celem artykułu jest przedstawienie obecnych i przyszłych tendencji w kształtowaniu się zagranicznych migracji oraz ich wpływu na zmiany demograficzne w Polsce.
doi:10.18778/1733-3180.12.07 fatcat:cl6exn2q3ffy7et3gymub7qxgu