TÜRKİYEDE EĞİTİM SİSTEMİ VE EĞİTİM SEVİYESİ

AYTAÇ Kemal
1967 Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi (Yayınlanmıyor)  
Türkiye yüzelli yıldan beri "Avrupalılaşmak" parolası altında toplu bir kalkınma çabası içerisinde bulunmaktadır. Amaç, gelenek sel feodal düzenden kurtulup endüstri ülkelerinin yapısına ulaşmak tı. Bu uğurda çeşitli reformlardan geçildi. Bu reformların en geniş ve en tesirli olanı 1. Dünya Savaşı sonunda yer alan Atatürk reformları dır. 1960 yılında ikinci bir köklü reform devresi daha yaşandı. Bütün bu çabalara rağmen Türkiye bugün hâlâ tipik bir geri kalmış ülke ka rakterini taşımaktadır.
more » ... 0 ihtilâlinden sonraki devrenin en önemli özelliği, bu geri kalmışlığın temelinde yer alan ekonomik ve sosyal yapının ilk defa ele alınmış olmasıdır. Bunun sonucu olarak, Türkiyede bütün üretim alanlarının geriliğini önlemek ve emin bir kalkınma yoluna girmek için ilk defa 1962'den itibaren 15 yıllık bir planlı dev reye girilmiş bulunmaktadır. Beşer yıllık üç kademeaen meydana gelecek olan bu 15 yıllık planlı devre, 1977'de sona erecektir. Bu plan lı devre sonunda üretimin bütün alanlarında yılda ortalama % 7 ora nında bir artış öngörülmektedir. Buna paralel olarak eğitim alanında daha aktif bir politikaya geçilmiş bulunulmaktadır. 1962 planlı dev resinin eğitim politikası, özellikle iki ana sorun üzerinde durmakta dır: 1. Ekonomik amaç: İnsangücü kaynaklarını kalkınmanın erek lerine göre geliştirme. Yetişmiş insangücünün sayı ve kalite yetersiz liğinin ve yurt yüzeyindeki sektörler arasında dağılım dengesizliğinin azaltılması. 2 . Sosyal amaç: Eğitimde büyük rol oynayan sosyal ve coğrafî engellerin kaldırılması. Bu amaçları gerçekleştirmek için, eğitim yatırımlarında hızlı bir artış öngörülmüştür. Beş yıl içinde yapılacak yatırımların % 7,1 i eği-* Frankfurt/ M. deki Uluslararası Alman Pedagojik Araştırma Enstitüsünde verilmiş olan konferansın türkce çevirisidir.
doi:10.1501/felsbol_0000000049 fatcat:oqvjuzw6vfglpnujqjhg5jcl2a