MİT YARATMA SÜRECİ: KADIN OYUNLARINDA KADIN YAZARLAR VE EDEBİ KARAKTERLER

Pürnur ÖZBİRİNCİ
2018 Journal of International Social Research  
Öz Bu çalışmada kadın oyunlarında mit yaratma süreci incelenmiştir. Kadın oyun yazarları, tarihi kadın yazarların hayatlarını ve erkekler tarafından yaratılmış edebi kadın figürlerini eserlerinde ön plana çıkararak mit yaratıcısı konumuna ulaşırlar. Bir mit yaratıcısı dili kullanma gücüne sahip olduğu için, gerçeği kontrol etme gücüne de sahiptir. Ancak, yüzyıllar boyunca kadınlar, kendi mitlerini yaratamamış, ve bu nedenle kendi tecrübe ve gerçeklerini belirleyememişlerdir. Erkek mit
more » ... Erkek mit yaratıcıları, kadının toplumda oynayacağı rolleri belirlemiş ve yaratmış oldukları kadın şablonlarını kendi eserlerinde kaydetmişlerdir. Feminist arketip kuramcıları, kadınların yarattığı eserlerin incelenmesi sonucu kadınların ortak motiflerine, tecrübelerine ve oluşturdukları arketiplere ulaşılabilineceğini savunmaktadır. Kadın sanatçıların yarattıkları arketiplerin belirlenmesi, yeni mitlerin ortaya çıkarılması demektir. Mitler toplumun ortak tecrübeleri olarak görüldüğü için, kadınların mitleri tekrar yazmaları, değiştirmeleri ve yeni mitler oluşturmaları onlara ataerkil toplumun gerçeklerini sorgulama ve toplumda değişim yaratma gücü vermektedir. Çalışma, örneklerini Amerikalı, İngiliz, İskoç ve Türk asıllı altı farklı kadın yazarın oyunlarından seçmiştir. Bunun nedeni, farklı kültürlerden gelen kadınların eserlerinde evrensel örüntüler oluşturmalarıdır. Anahtar Kelimeler: Yeniden yazma, Arketipler, Mit Yaratma, Mit Kırma, Feminist Arketip Kuramı. Abstract This research analyzes the process of women's mythmaking in the plays written by female playwrights. Through writing the lives of female writers and rewriting the literary characters, which have been created by male writers, women playwrights assume the role of a mythmaker. A mythmaker possesses the power to use the 'word,' thereby possesses the power to control 'reality.' However, for centuries, women have been debarred from generating their own myths, naming their own experiences, and controlling their own 'realities.' Male mythmakers prescribed the roles women were required to perform within the society. Feminist archetypal theorists believe that through a close study of related patterns in women's writing, common grounds, and experiences, the archetypes shared by women will be disclosed. Unveiling these archetypes will eventually lead to the establishment of new myths around these archetypes. As myths are regarded as the source of collective experiences, analyzing how women have rewritten, revised, devised, and originated myths would thus permit women to reclaim the power to name, and hence to influence the so-called reality established by the patriarchy. Hence, this study analyzes the constantly developing process of women's mythmaking/mythbreaking in plays written by women writers coming from American, British, Scottish, and Turkish backgrounds. This selection of these writers depends on the belief that women's work, even though deriving from different backgrounds, carry universal patterns.
doi:10.17719/jisr.2018.2625 fatcat:n3wm7aay2zbmhjcvrzvn6733hm