Antep Fıstığı (Pistacia vera L.) Üreticilerinin Tarımsal Mücadele Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Türkiye, Siirt İli Örneği

Halil Dilmen, Fırat PALA, Meryem ÖZER DİLMEN
2020 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi  
Öz: Bu çalışma; Antep fıstığı üreticilerinin tarımsal mücadelede tarım ilacı kullanımı ile ilgili bilgi seviyelerinin belirlenmesi, çevre duyarlılıklarının incelenmesi ve zararlılara karşı en etkili kontrol yöntemlerini önermek amacıyla yürütülmüştür. Çalışma, Türkiye'nin Antep fıstığı üretiminde önemli potansiyele sahip olan Siirt ilinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, % 95 güven ve % 10 hata düzeyinde tesadüfi yöntemlerle, 100 kişi ile 45 sorudan oluşan bir anket yapılmıştır. Anket
more » ... istatistiksel analize tabi tutulmuş ve ortalamalar % olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; üreticilerin % 66'sının zararlının yoğunluğuna bakmaksızın tarım ilacı kullandığı, % 71'inin ilaç dozunu etikete göre hazırlamadığı, % 83'ünün biyolojik mücadeleyi bilmediği ve % 88'inin entegre mücadele hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, üreticilerin eğitim seviyelerinin düşük olduğu, tarım ilaçlarını aşırı miktarda kullandığı, insan ve çevre sağlığı ile biyoçeşitlilik gibi konuları önemsemedikleri ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, Antep fıstığı yetiştiricilerine ilgili kurumlar tarafından tarımsal mücadele konusunda belirli aralıklarla eğitimlerin düzenlenmesi son derece faydalı olacağı kanısındayız. Abstract: This study was carried out in order to determine the knowledge levels of pistachio producers in Siirt province about the use of pesticides in the agricultural pest control, to examine environmental sensitivity and to propose the most effective control methods against pests. The study was performed in Siirt province of Turkey, which has significant potential in pistachio production. In this study, a survey consisting of 45 questions was applied to 100 people by random methods at 95% confidence level and 10% error level. The results of the survey were analysed by statistical analysis methods, and the averages were evaluated as percentage. According to the findings, it was found that 71% of the growers did not prepare the pesticide dose according to the label, 66% use pesticides regardless of the intensity of the pests, 83% did not know the biological pest control and 88% did not have any information about the integrated pest management. As a result of the study, it was found out that producers have low education levels, excessive pesticide use behaviour and they are careless about human, environmental health and biodiversity. In conclusion, we believe that it will be extremely helpful to organize regular trainings for pistachio growers by the relevant institutions on agricultural pest control.
doi:10.19159/tutad.411197 fatcat:frs7ymv7undxleberx5dj5hgmy