REUFIS - ustanovljena mednarodna povezava za invazivne vrste v gozdovih na območju Evrope in Srednje Azije

Andreja Kavčič
2017 Novice iz varstva gozdov  
Od 17. do 19. oktobra 2017 je v Budimpešti na Madžarskem potekalo inavguracijsko srečanje »Forest Invasive Species Network for Europe and Central Asia (REUFIS) meeting«, ki ga je organizirala organizacija Združenih Narodov za hrano in kmetijstvo (FAO -Food and Agriculture Organization of the United Nations), Regionalni urad za Evropo in Srednjo Azijo. Na poziv Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorata za gozdarstvo, se je srečanja udeležil tudi Gozdarski inštitut Slovenije,
more » ... nštitut Slovenije, Oddelek za varstvo gozdov, z namenom aktivne vključitve Slovenije v povezavo REUFIS. Zaradi povečevanja obsega mednarodne trgovine, globalizacije in klimatskih sprememb, je vnos tujerodnih vrst na gozdove vse večji, gozdovi pa postajajo tudi bolj dovzetni za negativne vplive invazivnih organizmov. Invazivne vrste ne poznajo meja, zato je pri upravljanju s temi organizmi za preprečevanje oz. omejevanje njihovih negativnih vplivov ključno povezovanje ne samo med inštitucijami na nacionalni ravni, ampak tudi aktivno sodelovanje med različnimi državami. Praksa kaže, da je komunikacija na področju invazivnih vrst tako na nacionalni ravni kot tudi na mednarodni ravni nezadostna oz. neučinkovita, kar onemogoča učinkovito preprečevanje vnosa in omejevanje širjenja invazivnih vrst ter zmanjševanje njihovih negativnih vplivov v gozdovih. Zaradi tega je bila leta 2015 dana pobuda za vzpostavitev mednarodne povezave na območju Evrope in Srednje Azije, ki bi omogočala izmenjavo informacij, izkušenj in dobrih praks, čezmejno sodelovanje v raziskovalnih in drugih aktivnostih ter usklajeno izvajanje fitosanitarnih predpisov na področju invazivnih vrst v gozdovih na tem območju. Septembra 2016 je FAO Regionalni urad za Evropo in Srednjo Azijo organiziral prvi REUFIS sestanek, ki se ga je udeležilo 23 držav iz Evrope in Srednje Azije in na katerem je bila vzpostavitev povezave REUFIS tudi uradno potrjena. Podobne povezave že obstajajo za Afriko (FISNA), Azijo in Pacifik (APFISN), Bližnji Vzhod (NENFHIS) in Južno Ameriko (Red de Países del Cono Sur sobre Especies Exoticas Invasoras a Ecosistemas Forestales). Inavguracijskega srečanja na Madžarskem se je udeležilo 47 udeležencev iz 25 držav: Armenija, Azerbajdžan, in Uzbekistan. Udeleženci smo bili različnih strokovnih profilov in smo prihajali z ministrstev, univerz in inštitutov. Prisotni so bili tudi predstavniki FAO in Evropske in mediteranske organizacije za varstvo rastlin (EPPO -European and Mediterranean Plant Protection Organization) (slika 1). Slika 1: Udeleženci inavguracijskega srečanja REUFIS (vir: FAO)
doi:10.20315/nvg.10.4 fatcat:buiai3ex3zak7k7vsejaka2f5a